Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.27.2022

Prezes UKE, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 49a k.p.a. oraz art. 36 k.p.a. zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.27.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym m. Wasilków, gmina Wasilków, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 1289/3 o pow. 0,1427 ha, poprzez udzielenie KOBA sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji celu publicznego, polegającej na założeniu i przeprowadzeniu urządzeń łączności publicznej, tj. budowy kanalizacji kablowej przy wykorzystaniu rur HDPE o średnicy 40 mm wraz z linią kablową, biegnącej od granicy działki nr geod. 1225 do projektowanej studni SKR-1 oraz słupka abonenckiego i dalej do granicy działki nr 1280/8.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 27 października 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.10.2023 14:20