Zawiadomienie w postępowaniu prowadzonym w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego znak: GN.6853.1.17.2019.MI

Prezes UKE zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego znak: GN.6853.1.17.2019.MI, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.


Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje o możliwości zapoznania się z  materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ostródzkiego GN.6853.1.17.2019.MI, dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Chojnik, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 445, o powierzchni 0,0393 ha, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o. o. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 24 lipca 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.07.2020 15:40
Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2020 11:43