Zawiadomienie w postępowaniu dotyczącym uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ełckiego znak: GN.6853.5.2019

Prezes UKE, na podstawie art. 49 § 1 w związku z art. 49a oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, informuje o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Ełckiego znak: GN.6853.5.2019, dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, oznaczonej jako działka nr 469/78, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym upłynęło 14 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.

Na podstawie art. 36 k.p.a., Prezes UKE informuje także, że przedmiotowa sprawa, z uwagi na skomplikowany charakter, załatwiona zostanie do dnia 11 stycznia 2021 r. 

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść zawiadomienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 9 grudnia 2020 r.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.12.2020 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020 11:48