Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy uzgodnienia projektu decyzji Starosty Gołdapskiego dla NEXERA sp. z o.o.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy DT.WOT.6171.75.2019

Prowadzone przed Prezesem UKE postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji, znak: GN.6821.6.2019.AF, przedłożonej przez Starostę Gołdapskiego przy piśmie z dnia 31 października 2019 r., znak: SWG.6821.1.4.2019.PW, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, gmina Gołdap, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 140/30, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olecku księga wieczysta nr OL1C/00014659/6, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci mikrokanalizacji wraz z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym, z uwagi na prowadzenie przez Prezesa UKE czynności wyjaśniających, dotyczących stanu prawnego Nieruchomości, zostanie załatwiona do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 6 marca 2020 r

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 06.03.2020 11:50