Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Włoszczowskiego dla NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o: uzgodnieniu postanowieniem z 26 lipca 2019 r., znak: DT.WOT.6171.22.2019.7 projektu decyzji administracyjnej GKN.6852.2.4.2018.TS przedłożonej przez Starostę Włoszczowskiego, przy piśmie z 13 czerwca 2019 r., znak: GKN.6852.2.4.2018.TS, ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 521, 522, 527 położonych w obrębie ewidencyjnym Łachów, gmina Włoszczowa, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN, zgodnie z załącznikami mapowymi stanowiącymi integralną część decyzji.

 

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późń. zm.) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 26 lipca 2019 r.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Karamon
Data publikacji: 26.07.2019 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2019 14:36