Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Staszowskiego dla NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o:

uzgodnieniu postanowieniem z dnia 11 czerwca 2019 r., znak: DT.WOT.6171.9.2019.9 projektu decyzji administracyjnej znak: GN-IV2.6821.52.2018, przedłożonego przez Starostę Staszowskiego przy piśmie z dnia 9 maja 2019 r., znak: GN-IV2.6821.52.2018, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Połaniec i oznaczonej jako działka nr 4694, obr. Połaniec, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, poprzez udzielenie NEXERA sp. z o.o. zezwolenia na przeprowadzenie kanalizacji kablowej o długości 13m, w postaci rurociągu RHDPE 110/6,3 z pakietem mikrorurek 4x14/10 w ramach realizacji inwestycji pn. „Podłączenie szkoły w Zrębinie do sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, zgodnie z przebiegiem przedstawionym w załączniku mapowym do decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późń. zm.) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Karamon
Data publikacji: 12.06.2019 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2019 09:13