Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Sieradzkiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o: uzgodnieniu postanowieniem z 9 września 2019 r., znak: DT.WOT.6171.20.2019.17 projektu decyzji administracyjnej z 19 lipca 2019 r. znak: GK.III.6821.3.2019, przedłożonej przez Starostę Sieradzkiego, ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, objętej księgą wieczystą KW nr SR1S/00027418/2, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 116/4, położonej w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim, gminie Klonowa, obręb Klonowa II (zwanej dalej „Nieruchomością”), poprzez zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługuje inne prawo rzeczowe do Nieruchomości do udostępnienia jej NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej, które stanowi podziemna kanalizacja kablowa w postaci 7 mikrorurek 14/10 mm i na wjeździe rury osłonowej HDPE 110/6,3 mm wraz z zaciągniętym do niej kablem, o minimalnej głębokości ułożenia 0,8m. Obszar udostępnienia ogranicza się do pasa gruntu o szerokości 3 m i łącznej powierzchni 52,1 m2, zgodnie z załącznikiem mapowym do projektu decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.09.2019 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2019 13:31