Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostródzkiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 r., znak: DT.WOT.6171.229.2020.20, projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6852.1.9.2019.IJ, przedłożonej przez Starostę Ostródzkiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), w związku z art. 49a k.p.a., zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 r., znak: DT.WOT.6171.229.2020.20, projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6852.1.9.2019.IJ Starosty Ostródzkiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tarda, gmina Miłomłyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3119/10, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykonanie prac polegających na założeniu i przeprowadzeniu na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego ADSS 24J na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz ułożeniu kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS 12J, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część projektu decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), zwanej dalej ,,u.g.n.”, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia  1 lutego 2021 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 01.02.2021 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2021 13:55