Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Nakielskiego w sprawie dostępu do nieruchomości w Ślesinie oznaczonej nr działki 539/1

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2019 r., znak: DT.WOT.6171.19.2019.11 projektu decyzji administracyjnej znak: SWG.6821.1.4.2019.PW, przedłożonej przez Starostę Nakielskiego przy dokumencie elektronicznym przekazanym poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej w dniu 18 lipca 2019 r., ID dokumentu: DOK45430677, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości stanowiącej współwłasność Marioli i Grzegorza Szczupakowskich w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, położonej w obrębie Ślesin, gmina Nakło nad Notecią, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 539/1 o pow. 0,6946 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00002435/1, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez Nieruchomości kabla światłowodowego typu ADSS, podwieszonego na istniejącej podbudowie słupowej elektroenergetycznej, w pasie o szerokości 3 m i łącznej powierzchni 227 m2, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część decyzji.
 
Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.
 
Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 23 sierpnia 2019 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 23.08.2019 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2019 15:26