Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Łukowskiego G.6821.11.2020 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r. znak: DT.WOT.6171.42.2021.7, projektu decyzji administracyjnej znak: G.6821.11.2020, przedłożonej przez Starostę Łukowskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r. znak: DT.WOT.6171.42.2021.7, projektu decyzji administracyjnej znak: G.6821.11.2020, przedłożonej przez Starostę Łukowskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 0017 Trzebieszów, gm. Trzebieszów, powiat łukowski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 538, poprzez udzielenie Fibee I sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń łączności publicznej tj. kanalizacji kablowej wraz z umieszczoną w niej telekomunikacyjną linią kablową, telekomunikacyjnej nadziemnej linii kablowej oraz telekomunikacyjnej podbudowy słupowej w ilości 2 sztuk, zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część projektu decyzji, w związku z realizowaną inwestycją pod nazwą „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie puławskim część A".

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 13 maja 2021 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.05.2021 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2021 14:29