Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.41.2019

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 21 października 2020 r., DT.WOT.6171.151.2020.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Koneckiego, znak: GN.6853.41.2019, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Stara Kuźnica gm. Końskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 694, poprzez zezwolenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej,  w postaci ułożenia kanalizacji kablowej składającej się z dwóch rur RHDPE Ø40/3,7 mm wraz z kablem światłowodowym oraz podwieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS, na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN, zgodnie z załączonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu dotyczącym budowy sieci FTTH w m. Stara Kuźnica gmina Końskie.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 22 października 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Domżał
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 22.10.2020 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020 12:04