Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Elbląskiego dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r., DT.WOT.6171.183.2020.32, projektu decyzji administracyjnej Starosty Elbląskiego, znak: GN.6821.3.13.2020.ML, dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 475, położonej w obrębie Nowina, gmina Elbląg, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykonanie prac polegających na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń łączności publicznej, tj. ułożeniu kanalizacji kablowej w postaci 1xHDPE Ø75 mm, 4 xØ14/10 mm wraz z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS 12J oraz ADSS 48J oraz umieszczeniu dwóch studni kablowych typu SKO-2p, zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część projektu decyzji. 

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 18 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.11.2020 15:40