Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Działdowskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r., znak: DT.WOT.6171.65.2019.12 projektu decyzji administracyjnej znak: Gn.6821.49.2019, przedłożonej przez Starostę Działdowskiego, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Grzybiny, gmina Działdowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106 o pow. 0,1081 ha, objętej księgą wieczystą EL1D/00024150/2, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie na nieruchomościach przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci:
1)    telekomunikacyjnej linii kablowej, tj. podwieszeniu kabla światłowodowego HFCL typu AERIAL DROP ADSS 48J wraz z osprzętem, na istniejącej podbudowie słupowej energetycznej niskiego napięcia,
2)     kanalizacji kablowej wraz z umieszczonym w niej kablem, tj.  ułożeniu mikrokanalizacji w postaci pakietu rur HDPE 4x14/10 oraz HDPE 2x14/10 wraz z mikrokablem światłowodowym 12J, 24J, kanalizacji kablowej w postaci rurociągu 2xHDPE40/3,7 oraz studni kablowej SKO-2p, w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej Nieruchomości, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm., dalej: u.g.n.) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.12.2019 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2019 10:56