Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Buskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 7 października 2019 r., znak: DT.WOT.6171.35.2019.9 projektu decyzji administracyjnej znak: GKN.6853.1.4.2019, przedłożonej przez Starostę Buskiego, ograniczającej na rzecz NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w:

  • a)    obrębie Chałupki, gmina Tuczępy, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2.1062 o powierzchni 0,6900 ha oraz nr 2.1072 o pow. 0,1000 ha poprzez udzielenie zezwolenia na założenie telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej w kanalizacji kablowej, składającej się z pakietu mikrorurek 4x14/10 mm umieszczonej w rurze osłonowej RHDPEp 110/6,3 mm, ułożonej metodą  przewiertu sterowanego na odcinkach AB i CD, według załącznika mapowego, na obszarze 12 m2,
  • b)    obrębie Sieczków, gmina Tuczępy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 220 o powierzchni 0,4700 ha poprzez udzielenie zezwolenia na założenie telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej ułożonej w kanalizacji, składającej się z dwóch rur HDPE 40/3,7 mm, zlokalizowanej wzdłuż południowo - wschodniej strony drogi gminnej nr 004210 T oznaczonej numerem działki 110. Wykop będzie realizowany w dwóch odcinkach tj. odcinek AB o długości 75 m i szerokości 1 m co stanowi 75 m2 zajętego terenu oraz odcinek CD o długości 20 m i szerokości 1 m co daje 20 m2 zajętego terenu, według załączników mapowych,

w celu realizacji podłączenia Szkoły Podstawowej w Kargowie do sieci światłowodowej.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm., dalej: u.g.n.) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 07.10.2019 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2019 14:49