Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Buskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: DT.WOT.6171.70.2020.8 projektu decyzji administracyjnej znak: GKN.6853.1.28.2019, przedłożonej przez Starostę Buskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r., znak: DT.WOT.6171.70.2020.8, projektu decyzji administracyjnej, znak: GKN.6853.1.28.2019, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 02 Bilczów, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2.234 o pow. 0,4100 ha i działka nr 1.922 o pow. 0,1500 ha oraz w obrębie 25 Olganów, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 510 o pow. 0,5400 ha, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci nadziemnych telekomunikacyjnych linii kablowych światłowodowych tj. kabli światłowodowych FTTH 12FO i FTTH 24FO umieszczonych na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm., dalej: „u.g.n.”) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 30 czerwca 2020 r.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 30.06.2020 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020 14:56