Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Uzgodnienie projektu decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza znak: WGN.RG.6852.2.2.2022.DS

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 28 marca 2023 r. znak: DT.WOT.6171.354.2022.6 projektu decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza znak: WGN.RG.6852.2.2.2022.DS, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, położonych w Nowym Sączu stanowiących działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 58 o powierzchni 0,1851 ha w obrębie 64, 70/2 o powierzchni 0,1598 ha w obrębie 91, 58 o powierzchni 0,4757 ha w obrębie 102, 83/2 o powierzchni 0,0009 ha w obrębie 108 i 990 o powierzchni 9,3253 ha w obrębie 113, poprzez udzielenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na przeprowadzenie infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanalizacji kablowej 4xRHDPE Ø40/3,7 mm zabezpieczonej na całym odcinku rurą osłonową HDPE Ø160/9,1 mm oraz 3xRHDPE Ø110/6,3 mm wraz ze studnią kablową, w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, część I”

Zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, dalej: „u.g.n.”), starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do art. 124a u.g.n. przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.

Przez łączność publiczną należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Infrastruktura telekomunikacyjna to urządzenia telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 29 marca 2023 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 29.03.2023 16:15