Stwierdzenie nieważności postanowienia Prezesa UKE z dnia 10 listopada 2020 r. nr DT.WOT.6171.104.2020.52

Prezes UKE zawiadamia o stwierdzeniu nieważności postanowienia z dnia 10 listopada 2020 r. nr DT.WOT.6171.104.2020.52, dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostródzkiego znak: GN.6852.1.6.2019.IJ, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”), art. 158 § 1 k.p.a. oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), w związku z art. 156 § 1 pkt 2 i 4 k.p.a., art. 157 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 126 k.p.a., zawiadamia o stwierdzeniu postanowieniem z dnia 9 marca 2021 r. nr DT.WOT.6171.104.2020.138 nieważności postanowienia z dnia 10 listopada 2020 r. nr DT.WOT.6171.104.2020.52, którym Prezes UKE uzgodnił projekt decyzji administracyjnej Starosty Ostródzkiego znak: GN.6852.1.6.2019.IJ, w sprawie ograniczenia na rzecz NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bałcyny, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12/22 o pow. 0,0686 ha, poprzez zezwolenie na wykonanie prac polegających na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci podwieszenia kabla światłowodowego HFCL AERIAL DROP ADSS 24J o długości 43 m oraz ADSS 12J o długości 5 m na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz kanalizacji kablowej w postaci rurociągu 2xHDPE40/3,7 mm o długości 5 m, wraz z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym HFCL AERIAL DROP ADSS 12J, a także podwieszeniu na istniejącym słupie linii elektroenergetycznej wspornika słupowego, mufy, stelaża zapasu, kompletu zawiesi i haków do kabli napowietrznych, taśm stalowych oraz innych materiałów instalacyjnych, które mogą okazać się niezbędne podczas montażu.

 

Zgodnie z art. 158 § 1 k.p.a. w związku z art. 126 k.p.a. rozstrzygnięcie w sprawie nieważności postanowienia następuje w drodze postanowienia. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność postanowienia, które zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa lub zostało skierowane do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 2 i 4 k.p.a.), w niniejszej sprawie do osoby zmarłej.

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

 

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia  10 marca 2021 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 10.03.2021 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2021 11:06