Stwierdzenie nieważności postanowienia Prezesa UKE nr DT.WOT.6171.126.2021.9

Prezes UKE zawiadamia o stwierdzeniu nieważności postanowienia z dnia 13 grudnia 2021 r. nr DT.WOT.6171.126.2021.9, dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji administracyjnej Starosty Olsztyńskiego znak: GN-III.6821.34.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735, z późn. zm., dalej: „k.p.a.”) zawiadamia o stwierdzeniu, postanowieniem z dnia 23 marca 2022 r. nr DT.WOT.6171.126.2021.36, nieważności postanowienia z dnia 13 grudnia 2021 r. nr DT.WOT.6171.126.2021.9, którym Prezes UKE uzgodnił, w zakresie urządzeń łączności publicznej, projekt decyzji administracyjnej Starosty Olsztyńskiego znak: GN-III.6821.34.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kruzy, gmina Kolno, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 271/64 o powierzchni 0,0696 ha, poprzez udzielenie zezwolenia NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci kanalizacji kablowej 4xØ14/10 mm wraz z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym ADSS 12J oraz podwieszenia na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN kabla światłowodowego ADSS 12J, zgodnie z załącznikiem graficznym do projektu decyzji.

Zgodnie z art. 158 § 1 k.p.a. w związku z art. 126 k.p.a. rozstrzygnięcie w sprawie nieważności postanowienia następuje w drodze postanowienia. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność postanowienia, które zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa lub zostało skierowane do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 2 i 4 k.p.a.), w niniejszej sprawie do osoby zmarłej.

Pouczenie: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Treść postanowienia została umieszczona w załączniku.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – 23 marca 2022 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Samulak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.03.2022 15:00