Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Powołano biegłego do przeprowadzenia weryfikacji kalkulacji kosztu netto i straty z tytułu świadczenia usług powszechnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację dokumentów dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2022.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację przedłożonych przez Pocztę Polska S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640), dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2022. W postępowaniu tym wpłynęła jedna oferta, złożona wspólnie Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. z siedzibą w Warszawie. 

Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonej oferty pod względem spełnienia wymagań formalnych zawartych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego, w wyniku czego oferta ta została zakwalifikowana do drugiego etapu. W drugim etapie oferta została poddana ocenie pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych wskazanych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania oferta została wybrana.

Aktem z dnia 4 października 2023 r. znak: DRP.WOR.7114.3.2023.12 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia weryfikacji przedłożonych przez Pocztę Polska S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2022.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.10.2023 11:20