Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK)

Na podstawie punktu 5.2 ppkt 1 SWPK Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej modyfikuje treść SWPK, w ten sposób, że treść załącznika „Zasady przeprowadzenia badania” otrzymuje brzmienie:

  1. § 2 ust. 2 pkt 1

1) Wykonawca przeprowadzi Badanie roczne stosownie do:

a) postanowień określonych w Powołaniu,

b) art. 101 ust. 3 Prawa pocztowego, z zastrzeżeniem, że terminy zakończenia każdego z Badań rocznych określono odpowiednio w pkt. VI.1, VI.2 i VI.3 Powołania,

c) odpowiednich Krajowych standardów badania, mających zastosowanie dla badania rocznego,

d) innych przepisów prawa, mających zastosowanie lub odpowiednie zastosowanie dla Badania rocznego

– w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do stwierdzenia, czy Roczne sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości regulacyjnej i opisem kalkulacji kosztów
w odniesieniu do każdego z Badań rocznych. W szczególności Badanie roczne będzie obejmować sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji,
z której wynikają kwoty i informacje zawarte w Rocznym sprawozdaniu, poprawności zastosowanych przez Pocztę Polską zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólnej prezentacji rocznego sprawozdania.

  1. § 2 ust. 2 pkt 3           

3) Celem każdego z Badań rocznych jest wydanie przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania zawierającego opinię na temat Rocznego sprawozdania. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykrycie wszystkich błędów, bowiem ze względu na fakt, że badania są przeprowadzane w sposób wyrywkowy istnieje ryzyko, że mogą nie zostać wykryte pewne nieprawidłowości Rocznego sprawozdania, jak również popełnione w danej jednostce ewentualne oszustwa i fałszerstwa oraz złamania przepisów prawa.

  1. § 2 ust. 2 pkt 5

5) Wykonawca zaplanuje Badanie roczne w taki sposób, aby uzyskać uzasadnioną pewność wykrycia wszystkich istotnych nieprawidłowości rocznego sprawozdania, jednak celem Badania rocznego nie jest wykrycie wszystkich możliwych nieprawidłowości.

W ramach każdego z Badań rocznych Wykonawca sporządzi sprawozdanie zawierające opinię po otrzymaniu od Poczty Polskiej ostatecznej wersji Rocznego sprawozdania, sporządzonego z należytą starannością (tj. rzetelnych, poprawnych, kompletnych i sprawdzalnych). Wykonawca, w terminie określonym odpowiednio
w pkt. VI.1, VI.2 i VI.3 Powołania, sporządzi trzy egzemplarze sprawozdania zawierającego opinię w formie pisemnej. Dwa egzemplarze otrzyma Poczta Polska,

a jeden zachowa Wykonawca. Dodatkowo Wykonawca przekaże jednocześnie sprawozdanie zawierające opinię w formie elektronicznej którą opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta na płycie CD oraz na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Pocztę Polską i UKE, przy czym pliki powinny być w formacie umożliwiającym edycję oraz w formacie umożliwiającym tylko odczyt, stanowiąc kopie wszystkich dokumentów przekazanych w formie pisemnej.

Zgodnie z punktem 5.2 ppkt 2 SWPK, modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 01.02.2023 14:25