Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jak uzyskać wpis lub dokonać zmiany albo wykreślenia z wykazu numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (DNO)

Ważne informacje: 
z numeru wpisanego do wykazu NIE BĘDZIE MOŻNA WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYCHODZĄCEGO. 

Przed złożeniem wniosku o wpis numeru do wykazu DNO należy upewnić, się, że z numeru wskazanego we wniosku nie korzystacie Państwo do realizacji połączeń wychodzących.

Złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej usługi – szczegóły przedstawiono poniżej w części zatytułowanej „Praktyczna realizacja procedury składania wniosku o wpis numeru do wykazu lub wniosku o wykreślenie numeru z wykazu”.

Dostęp do wykazu.

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (DNO) i udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestry i wykazy / Wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (DNO), pod następującym adresem: https://numeracja.uke.gov.pl/pl/orvc_tables

Dane zawarte w wykazie

Wykaz obejmuje następujące dane:

  • numer telefoniczny,
  • datę wpisania numeru do wykazu,
  • datę wykreślenia numeru z wykazu.

Blokowanie połączeń z wykorzystaniem numeru z wykazu

Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługę połączeń głosowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpisu numeru w wykazie, blokuje połączenia przychodzące do jego sieci z wykorzystaniem numeru wpisanego w wykazie. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zaprzestaje blokowania połączeń przychodzących do jego sieci z wykorzystaniem numeru wpisanego w wykazie 
w terminie 3 dni od dnia wykreślenia numeru z wykazu.

Podmioty uprawnione do składania (od dnia 26 marca 2024 r.) wniosku w sprawie wpisania numeru do wykazu lub wykreślenia numeru z wykazu

1)    bank, 
2)    oddział banku zagranicznego, 
3)    oddział instytucji kredytowej, 
4)    Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
5)    spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa,
6)    firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825), 
7)    fundusz inwestycyjny, 
8)    towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
9)    instytucja płatnicza, 
10)    zakład ubezpieczeń, 
11)    zakład reasekuracji, 
12)    jednostka sektora finansów publicznych,
13)    przedsiębiorca telekomunikacyjny w zakresie numerów wykorzystywanych przez tego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyłącznie na potrzeby własnego biura obsługi klientów lub infolinii.

Podmioty uprawnione składają wnioski w zakresie numerów wykorzystywanych przez te podmioty wyłącznie do przyjmowania połączeń.

Wniosek – wymogi formalne

Wniosek o wpis numeru do wykazu lub wycofanie numeru z wykazu zawiera: 

1)    dane wnioskodawcy: a) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych, b) nazwę (firmę) wnioskodawcy, adres siedziby, numer z właściwego rejestru 
w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, c) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy wraz 
z upoważnieniem – jeżeli dotyczy
2)    wskazanie numeru wykorzystywanego wyłącznie do odbierania połączeń głosowych.

Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający prawo do dysponowania numerem, którego ten wniosek dotyczy.

Wniosek o wpis numeru do wykazu lub wycofanie numeru z wykazu opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi się do Prezesa UKE na adres do doręczeń elektronicznych Prezesa UKE. Wniosek niespełniający tych wymagań pozostawia się bez rozpoznania. 

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej usługi w PUE UKE – szczegóły poniżej.

Procedowanie wniosku o wpis numeru do wykazu

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych powyżej Prezes UKE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Prezes UKE dokonuje wpisu w wykazie w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone powyżej.

Prezes UKE pozostawia wniosek o wpis w wykazie bez rozpoznania, jeżeli wniosek ten został złożony przez podmiot nieuprawniony w zakresie numeru wskazanego we wniosku (np. podmiot niewymieniony w ustawie lub nieposiadający prawa do wykorzystywania numeru). Prezes UKE niezwłocznie informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Wycofanie numeru z wykazu

Wnioskodawca, który złożył wniosek lub podmiot, który aktualnie korzysta z numeru wpisanego w wykazie, może złożyć wniosek o wycofanie numeru z wykazu.

Do wniosku o wycofanie numeru z wykazu, obowiązują odpowiednio wymogi przedstawione w powyższej części „Wniosek – wymogi formalne”.

W przypadku wpływu do Urzędu wniosku o wycofanie numeru z wykazu, Prezes UKE niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku, wykreśla numer z wykazu.

Praktyczna realizacja procedury składania wniosku o wpis numeru do wykazu lub wniosku o wykreślenie numeru z wykazu

Przygotowano rozwiązanie informatyczne dla wykazu, które ułatwia złożenie wniosku oraz prowadzenie wykazu w systemie informatycznym, do czego zobowiązują Prezesa UKE przepisy ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. 

W celu uzyskania wpisu numeru w wykazie lub wykreślenia numeru z wykazu uprawniony podmiot składa elektronicznie stosowny wniosek za pośrednictwem dedykowanej usługi w PUE (PUE - Platforma Usług Elektronicznych dostępna z głównej strony internetowej UKE www.uke.gov.pl pod adresem https://pue.uke.gov.pl/#/).

Przed złożeniem wniosku uprawniony podmiot rejestruje konto w usłudze PUE – instrukcja ogólna dostępna jest pod adresem: https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/?categoryId=13359 

W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o skorzystanie z zakładki „Zgłoś problem” znajdującej się na stronie internetowej https://pue.uke.gov.pl lub wysłania wiadomości mailowej na adres: pue@uke.gov.pl. 

Wniosek o wpis do wykazu DNO - zatytułowany „Zgłoszenie numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych” - dostępny jest w dziale „Biznes” w usłudze PUE; można go wyszukać po wpisaniu frazy „zgłoszenie numerów” w oknie Nazwa formularza w części Dostępne usługi i formularze. Wnioski składane na innych formularzach lub w innej formie nie będą procedowane.

Wypełniony w PUE formularz wniosku należy przesłać przez PUE UKE. 

Jako załącznik do podpisanego wniosku dostępnego w PUE UKE należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania numerem, którego ten wniosek dotyczy.

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć:

- pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury).

Opłatę skarbową należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna
IBAN:  PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT/BIC: CITIPLPX 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 25.03.2024 11:29