Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jak uzyskać przydział numeracji?

Informacja dla podmiotów ubiegających się o przydział numeracji, wraz z opisem zawartości wniosku oraz wysokością opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji.

Gospodarowanie numeracją opisane jest w Dziale IV Rozdział 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 576). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przydziela numerację, zgodnie z planami numeracji krajowej dla sieci publicznych, w drodze decyzji, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność w zakresie telekomunikacji niebędącym przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, na ich wniosek. Numeracja przydzielana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1428, z późn. zm.).

Treść wniosku

Wniosek o przydział numeracji powinien określać nazwę i adres podmiotu.W przypadku podmiotu z siedzibą poza granicami Polski we wniosku należy wskazać pełnomocnika do doręczeń z adresem w Polsce. Niewskazanie pełnomocnika do doręczeń skutkuje pozostawieniem całości korespondencji w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.We wniosku należy wskazać:

  • rodzaj numeracji (np. numeracja abonencka dla sieci stacjonarnej),
  • liczbę numerów (np. w przypadku numerów geograficznych jest to blok 1000 numerów lub jego wielokrotność) ,
  • strefę numeracyjną (w przypadku numerów geograficznych, punktów sygnalizacyjnych i numerów abonenckich usług specjalnych AUS),
  • strefę numeracyjną oraz lokalizację centrali obsługującej abonenta  z przeniesionym numerem (w przypadku numerów rutingowych dla przenoszenia numerów geograficznych)
  • obszar, zgodnie z obszarami stref numeracyjnych, na którym wnioskodawca będzie wykorzystywał numerację

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) wnoszącą zgodnie ze sposobem reprezentacji np. wskazanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej wniosek powinien być podpisany przez wszystkich wspólników spółki, chyba, że umowa spółki określa inny sposób reprezentacji (w tym przypadku należy załączyć kopię umowy spółki).

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, jednakże w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 kpa może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17,00 zł (słownie siedemnaście złotych).

Opłatę skarbową należy wpłacać :

W kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawa

lub bezgotówkowo:

Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Wniosek pisemny należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinien być skierowany na elektroniczną skrzynkę podawczą UKE za pośrednictwem usługi PUE (z zastrzeżeniem, że wysyłka powinna być z konta przedsiębiorcy lub jednoznacznie powiązanego z przedsiębiorcą, a wszystkie pola w formularzu wniosku określające wnioskodawcę powinny być wypełnione) lub ePUAP.

Przydział numeracji o ustalonym przeznaczeniu następuje w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia złożenia wniosku.

Konsultacje i przetarg na numerację

W przypadku, gdy wpłynął więcej niż jeden wniosek o przydział tej samej numeracji, Prezes UKE przydziela numerację:

  • po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego,
  • w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszego wniosku (art. 126 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo telekomunikacyjne).

Przydział numeracji bez opłat skarbowych

Wydanie przez Prezesa UKE decyzji o przydziale numeracji nie podlega opłacie skarbowej. Decyzje Prezesa UKE o przydziale numeracji należy traktować jako decyzje wydawane przez Prezesa UKE w ramach realizacji zadań w zakresie telekomunikacji, które zgodnie z ust. 53 pkt. 4) Część I Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.  poz. 1000, z późn. zm.) objęte są zwolnieniem z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji

Zgodnie z przepisami art. 184 ustawy - Prawo telekomunikacyjne podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w przydziale numeracji, uiszcza roczne opłaty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji. Wydane na podstawie  tych przepisów  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1697, z późn. zm.) szczegółowo reguluje kwestie związane z wnoszeniem opłat.

Zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia wysokości opłat (rocznych) za prawo do wykorzystywania poszczególnych zasobów numeracji przedstawiają się następująco:

Opłata za:

Wysokość opłaty w PLN

1) numer abonencki w:

 

a) stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej

0,32

b) ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

0,32

1a) numer dla komunikacji maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 0,025

2) wyróżnik AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi wykonującemu działalność telekomunikacyjną:

 

a) AB=26

6 000

b) AB=47

6 000

c) AB=64

1 800

3) wyróżnik ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (PLMN):

 

a) 2-cyfrowy

1 790 000

b) 3-cyfrowy

179 000

c) 4-cyfrowy

17 900

d) 5-cyfrowy

1 790

3a) wyróżnik dla komunikacji maszyna-maszyna w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej:  
a) 3-cyfrowy 95 000
b) 4-cyfrowy 9 500
c) 5-cyfrowy 950
d) 6-cyfrowy 95

4) numer dostępu do sieci (NDS):

 

a) 4-cyfrowy

60 000

b) 5-cyfrowy

6 000

5) numer HESC 118CDU

60 000

6) numer dostępu do sieci teleinformatycznej (NDSI)

550

7) numer strefowy abonenckich usług specjalnych (AUS) za każdą strefę numeracyjną, w której przysługuje prawo do wykorzystywania numeru - numer 5-cyfrowy


550

8) krajowy numer sieci inteligentnej (NDIN)

3

9) numer DNIC+PNIC w sieci transmisji danych z komutacją pakietów:

 

a) 4 cyfry

36 000

b) 5 cyfr

3 600

c) 6 cyfr

360

d) 7 cyfr

37

e) 8 cyfr

4

10) numer punktu sygnalizacyjnego:

 

a) międzynarodowy ISPC

12 000

b) krajowy NSPC

1 200

11) numer zamkniętej grupy użytkowników (CUG) za każde osiem numerów CUG

55

12) kod sieci ruchomej (MNC)

1 200

13) kod sieci ATM

1 200

14) numer rutingowy (NR NP):

 

a) do obsługi przenoszenia numerów niegeograficznych

1 000

b) do obsługi przenoszenia numerów geograficznych

100

 

Opłaty roczne w wysokości, o której mowa w powyższej tabeli, obejmują pełny rok kalendarzowy.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym podmiot posiada prawo do wykorzystywania zasobów numeracji przez okres krótszy od roku kalendarzowego, uiszcza on opłatę roczną (z zastrzeżeniem dotyczącym przypadku cofnięcia przydziału numeracji lub zmiany jego zakresu z przyczyn określonych w art. 126 ust. 10 pkt 2-4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, podmiot uiszcza wtedy opłatę roczną w wysokości określonej w powyższej tabeli) w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej określonej w załączniku do rozporządzenia, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym podmiotowi to prawo przysługiwało.

Przykładowo jeżeli podmiot uzyskał prawo do wykorzystywania 1000 numerów abonenckich w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej z dniem 5 lipca danego roku (data doręczenia decyzji o przydziale numeracji) to opłata roczna za tę numerację wyniesie 1000 * 0,32 * 6/12 = 160 PLN

Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok, w terminie do dnia 30 czerwca roku, za który jest należna. Opłatę roczną można uiścić w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do dnia 30 czerwca i 30 listopada roku, za który jest należna. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 czerwca danego roku, opłatę roczną wnosi się w terminie do dnia 30 listopada roku, za który jest należna. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 listopada danego roku, opłatę roczną uiszcza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który jest należna.

Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
75101010100060442231000000

Wraz z wniesieniem opłaty podmiot wskazuje tytuł opłaty i okres, za który jest należna. Wyliczoną wysokość należnej opłaty można zweryfikować w Biurze Finansów i Budżetu UKE.

 

Zasady przydziału numeracji z zakresu 116 w celu świadczenia usług o walorze społecznym (HESC).

 

Zgodnie z propozycjami ustalającymi wspólne warunki korzystania z numerów z zakresu 116, opracowanie i realizacja procedury ich przydziału leży w gestii krajowych organów regulacyjnych ds. telekomunikacji w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W Polsce organem właściwym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Na podstawie postanowień Decyzji Komisji Europejskiej 2007/116/WE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (Dz. Urz. WE L 49 z 15 ze zm., zwana dalej Decyzją) numery, o przydział których można się ubiegać na szczeblu krajowym określa załącznik do ww. Decyzji. Tablica dotychczas przydzielonych numerów z zakresu 116 znajduje się tutaj.

Ponieważ o świadczenie usług z wykorzystaniem danego numeru z zakresu numeracji 116 może ubiegać się więcej niż jeden podmiot w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przyjmuje się następujące Etapy przydziału tych numerów w Polsce:

Etap I

Zainteresowane podmioty spełniające określone w art. 4 Decyzji warunki związane z prawem do posługiwania się numerami zharmonizowanymi, w tym numerami z zakresu 116, ustanawiają spośród siebie podmiot reprezentujący je przed Prezesem UKE i udzielają mu pełnomocnictwa do dalszego postępowania w procesie przydziału danego numeru 116. Jeżeli podmiot reprezentujący nie posiada statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wówczas, w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi podmiotami, uzgadnia z wybranym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym warunki uruchomienia danej usługi 116.

Etap II

Podmiot reprezentujący składa do Prezesa UKE zgłoszenie wyrażające zainteresowanie świadczeniem usług związanych z danym numerem z zakresu 116, które powinno zawierać następujące informacje:

1. potwierdzenie zgodności usługi oferowanej przez wnioskodawcę z opisem usługi zharmonizowanej zawartym w załączniku do Decyzji (np. realizowane statutowe zadania podmiotu),

2. planowany termin uruchomienia usługi,

3. oświadczenie zainteresowanych stron potwierdzające gotowość do wspólnego korzystania z numeru na poziomie krajowym (np. wspólne call center lub wspólne centrum dyspozytorskie),

4. deklaracja ewentualnych pozostałych podmiotów spełniających warunki niezbędne do świadczenia usług z wykorzystaniem danego numeru z zakresu 116 o odstąpieniu od ubiegania się o świadczenie usług z wykorzystaniem numeru, którego dotyczy zgłoszenie, 

5. w przypadku, gdy na rynku występuje tylko jeden podmiot, który na podstawie prowadzonej działalności statutowej może świadczyć usługę z wykorzystaniem  danego numeru wymienionego w załączniku do Decyzji, należy to wskazać w oświadczeniu, które powinno ponadto zawierać deklarację o gotowości do wspólnego korzystania z numeru na poziomie krajowym w przypadku pojawienia się w przyszłości nowych podmiotów,

6. informacja o wyborze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, za pomocą którego będzie realizowana przedmiotowa usługa,

7. zgoda przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, za pomocą którego będzie świadczona dana usługa,

8. w przypadku, gdy podmiot wnioskujący będzie zarejestrowany jako przedsiębiorca telekomunikacyjny w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych możliwy jest przydział numeru bezpośrednio, bez udziału innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego; w tym przypadku punkty 6 i 7 nie mają zastosowania,

9. oświadczenie o gotowości do kontaktowania się i nawiązania współpracy z innymi usługodawcami z innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu budowania europejskiej sieci współpracy.

Etap III

Prezes UKE po analizie nadesłanych materiałów przedstawia swoje stanowisko w sprawie nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

Etap IV

W przypadku pozytywnej weryfikacji nadesłanych informacji przedsiębiorca telekomunikacyjny wskazany przez podmiot reprezentujący lub w przypadku posiadania statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego - sam podmiot reprezentujący, występuje do Prezesa UKE o przydział numeru, zgodnie z obowiązującymi zasadami przydziału określonymi w art. 126 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego.

  

Rejestr

Zgodnie z zapisami Decyzji Prezes UKE będzie prowadził rejestr wszystkich dostępnych w kraju numerów zharmonizowanych z zakresu 116 oraz związanych z nimi zharmonizowanych usług o walorze społecznym. Rejestr publikowany jest na stronach www.uke.gov.pl w formie Tablicy Zagospodarowania Numeracji HESC.

Opłaty

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług, połączenia na numery z zakresu 116 powinny być bezpłatne dla dzwoniącego. Za prawo do wykorzystywania numerów z zakresu 116 opłata nie jest pobierana. Zgodnie z Decyzją korzystanie z usługi nie jest uwarunkowane wniesieniem opłaty lub zobowiązaniem do zapłaty.

Powyższa procedura ma na celu usprawnienie przydziału numeracji z zakresu 116. Jednakże w przypadku braku porozumienia pomiędzy podmiotami i wpłynięcia do Prezesa UKE więcej niż jednego wniosku będą miały zastosowanie przepisy art. 126 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Zespół Gospodarki Numeracją
Data publikacji: 02.01.2020 13:17
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2022 10:03