Jak rozpocząć działalność telekomunikacyjną

Przed rozpoczęciem działalności telekomunikacyjnej należy:

 • zarejestrować działalność gospodarczą:
 • zarejestrować działalność w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a przedmiotem wniosku o wpis do rejestru może być działalność telekomunikacyjna polegająca na:

 1. dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych
  (oznacza: przygotowywanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwienie dostępu telekomunikacyjnego);
 2. świadczeniu usług telekomunikacyjnych
  (oznacza: wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci  innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek  usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług);
 3. świadczeniu usług towarzyszących
  (usługi towarzyszące oznaczają: usługi związane z siecią lub usługami telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub usług, lub które mogą służyć do tego celu, i obejmują między innymi systemy translacji numerów lub systemy o równoważnych funkcjach, systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach, jak również inne usługi, takie jak usługi identyfikacji, lokalizacji oraz sygnalizowania obecności

Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z oświadczeniem.

Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu wniosku (a od dnia wpływu wniosku do Urzędu upłynęło 14 dni) wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru przed upływem 7 dni od dnia jego wpływu do Urzędu.

Wydanie zaświadczenia o wpisie/zmianach we wpisie z urzędu nie podlega opłacie skarbowej.

Pytania i wątpliwości w sprawie rejestru

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Ewelina Fornalczyk
Publikujący: Ewelina Fornalczyk
Publikacja informacji: 25.02.19 11:29
Aktualizacja informacji: 25.02.19 11:29