Wprowadzanie wyrobów do obrotu

Wprowadzanie do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych – aparatury i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię – podlegających ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywach RED/RTTE, EMC oraz w Rozporządzeniach Komisji Europejskiej.

W ramach swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej, wyroby spełniające wymagania, określone w dyrektywach nowego podejścia lub w ich aktach delegowanych, mogą być wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku w każdym kraju Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wprowadzanie do obrotu oznacza każde dostarczenie wyrobu po raz pierwszy w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ramach działalności gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

Oddanie do użytku oznacza pierwsze użycie wyrobu zgodne z jego przeznaczeniem na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Większość urządzeń elektrycznych i elektronicznych dostępnych na rynku podlega ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywach RED (2014/53/UE)/RTTE (1999/5/WE) albo EMC (2014/30/UE) oraz w zakresie zużycia energii w Rozporządzeniach Komisji Europejskiej, np. 1275/2008, 107/2007, 278/2009, 642/2009 i 617/2013, odnoszących się do wymagań dotyczących Ekoprojektu.

Urządzenia radiowe wprowadzane do obrotu pomiędzy dniem 13 czerwca 2016 r.
a dniem 12 czerwca 2017 r.  powinni spełniać wymagania określone w Dyrektywie RED (2014/53/UE) albo w Dyrektywie RTTE (1999/5/WE).  Do podmiotu wprowadzającego do obrotu wyrób radiowy należy wybór, której z tych Dyrektyw wyrób radiowy będzie spełniał wymagania.

Po dniu 12 czerwca 2017 wszystkie wyroby radiowe wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania Dyrektywy RED 2014/53/UE.

PRODUCENCI, UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE I IMPORTERZY

Producent – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wytwarza wyrób albo dla której wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym.

Upoważniony przedstawiciel producenta – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upoważniona prze producenta na piśmie do działania w jego imieniu, w odniesieniu do określonych zadań.

Importer – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu wyroby pochodzące z państw trzecich.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest odpowiedzialny za dokonanie oceny zgodności wyrobów z wymaganiami wynikającymi z Dyrektyw lub Rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Po dokonaniu oceny zgodności, producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia deklarację zgodności (lub uproszczoną deklaracje zgodności w przypadku urządzeń radiowych) oraz umieszcza na wyrobie oznakowanie CE.

Informator UKE

W załączeniu prezentujemy obszerną informację dotyczącą wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych – aparatury i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię – podlegających ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywach RED/RTTE, EMC oraz w Rozporządzeniach Komisji Europejskiej.

Informator UKE szczegółowo opisuje wymagania dyrektyw RED/RTTE i EMC, jak również Ekoprojektu, odnośnie obowiązków podmiotów wprowadzających wyroby na rynek. Zawiera także listę wymagań w zakresie oznakowania oraz informacji i dokumentów dołączanych do wyrobów.

 

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Cieszanowski
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.11.2017 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021 09:22