Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zakończenie audytu regulacyjnego

Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2016 rok i wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na 2018 r.

Po zakończonym w dniu 4 sierpnia 2017 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1489 z późn. zm., dalej „Pt”), Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożyła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej: 

  • sprawozdanie z prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r.,
  • wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2018 oraz
  • opinię i raport z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k (audytor).

Zgodnie z opinią audytora sporządzone przez OPL sprawozdanie rachunkowości regulacyjnej za rok 2016 oraz wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2018, we wszystkich istotnych aspektach są zgodne:

  • z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 roku, w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 2140, poz. 255. z późn. zm.) oraz
  • z zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji z dnia 30 marca 2017 r., nr DHRT.WORK.609.3.2016.52 utrzymanej w mocy decyzją z dnia 25 maja 2017 r., nr DHRT.WORK.609.3.2016.61 instrukcją z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2016 rok oraz kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2018.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 29.08.2017 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:54