Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. za rok 2020

Po zakończonym 23 sierpnia 2021 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r., poz. 576, (Pt)), Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitel) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożył Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE):

- sprawozdanie z prowadzonej przez Emitel rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.,

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tj.: firmy Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Consulting sp. k. (wcześniej Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k.) z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Zgodnie ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sporządzone przez Emitel sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej za rok 2020 we wszystkich istotnych aspektach jest zgodne:

- z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 15 grudnia 2005 r., w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 2140, poz. 255 z późn. zm.) oraz

- z zatwierdzoną w decyzji Prezesa UKE z dnia 26 kwietnia 2021 r., nr DR.WORK.609.2.2020.51 instrukcją z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2020 rok.

 

 

Załączniki:

1.       Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2020 r. w wersji jawnej.

2.       Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta z wyłączeniem Załącznika nr 1
z uwagi na informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Emitel.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 31.08.2021 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2021 16:12