Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A. za 2019 rok

Po zakończonym 26 sierpnia 2020 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm., (Pt)), Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitel) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożył Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE): 
- sprawozdanie z prowadzonej przez Emitel rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.,
- sprawozdanie biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Consulting spółka komandytowa wcześniej Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania. 

Zgodnie ze sprawozdaniem biegłego rewidenta sporządzone przez Emitel sprawozdanie  z rachunkowości regulacyjnej za rok 2019 we wszystkich istotnych aspektach jest zgodne:
- z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 15 grudnia 2005 r., w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 2140, poz. 255. z późn. zm.) oraz
- z zatwierdzoną w decyzji Prezesa UKE z dnia 14 kwietnia 2020 r., nr DR.WORK.609.5.2019.24 instrukcją z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2019 rok.

Załączniki:
1.    Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2019 r. w wersji jawnej
2.    Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta z wyłączeniem Załącznika nr 1 z uwagi na informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Emitel 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.08.2020 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2020 12:43