Prezes UKE utrzymał w mocy decyzję nt. Instrukcji za 2017 r. i Opisu kalkulacji kosztów na 2019 r. Orange Polska S.A.

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji z 4 kwietnia 2018 r. utrzymał w mocy decyzję zatwierdzającą instrukcję z prowadzonej przez Orange rachunkowości regulacyjnej za  2017 r. (Instrukcja 2017) oraz opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na 2019 r. (Opis 2019).

Koszty usług dla Rynku 5 świadczonych przez Orange na podstawie Oferty

Opis 2019 prezentuje metodologię kalkulacji kosztów (art. 39 Pt) usług w zakresie produktowym Rynku 5 faktycznie świadczonych przez OPL, dla których warunki współpracy, w tym zakres usługowy oraz warunki cenowe, zostały sprecyzowane w Ofercie1. Zatem, wyniki kalkulacji kosztów na rok 2019, przygotowane na podstawie Opisu 2019, poddane badaniu biegłego rewidenta posłużą jako podstawa wyznaczania opłat za usługi Orange zdefiniowane w Ofercie.

Brak podstaw do zmiany rozstrzygnięcia decyzji pierwszej instancji

Prezes UKE ponownie rozstrzygając w sprawie, nie podzielił opinii KIGEIT, aby wprowadzić do Opisu 2019 usługi znajdujące się poza zakresem Oferty i wyznaczyć ich koszty na 2019 r. Stałoby to w sprzeczności z zapisami § 15 ust. 2 Rozporządzenia kosztowego, nakazującego kalkulację kosztów usług na podstawie danych bazowych z ostatniego zakończonego roku obrotowego. W tym czasie Orange nie świadczyła w zakresie Rynku 5 usług będących przedmiotem wniosku KIGEiT. 

Po ponownym całościowym i wszechstronnym przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu Prezes UKE utrzymał Decyzję I w całości w mocy.


1„Oferta ramowa określająca warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do Sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” zatwierdzona decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r. zmieniona następnie decyzjami Prezesa UKE.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.06.2018 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:38