Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Biegły rewident Poczty Polskiej S.A.

Prezes UKE powołał biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2016, rok 2017 oraz rok 2018.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe, mające na celu wybór podmiotu, który zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe1  przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Pocztę Polską S.A. rachunkowości regulacyjnej za rok 2016, rok 2017 i rok 2018. Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano oceny jednej złożonej oferty pod względem spełnienia wymagań formalnych zawartych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego, w wyniku czego została ona zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania konkursowego. Do oceny w drugim etapie postępowania konkursowego została zakwalifikowana oferta złożona wspólnie przez Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Deloitte Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Deloitte Advisory s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska). Oferta ta w drugim etapie została poddana ocenie pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych wskazanych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona wspólnie przez Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Deloitte Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Deloitte Advisory s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska).

Aktem z dnia 19 kwietnia 2017 r. znak DRP.WAS.7113.2.2017.1 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie wraz z Deloitte Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Deloitte Advisory s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2016, rok 2017 i rok 2018.
__

1 tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 20.04.2017 13:40
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 09:01