Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Biegły rewident dla Poczty Polskiej S.A.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej S.A. z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2022, rok 2023 oraz rok 2024.
 

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe, mające na celu wybór podmiotu, który zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe[1] przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Pocztę Polską S.A. rachunkowości regulacyjnej za rok 2022, rok 2023 i rok 2024. Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonej oferty pod względem spełnienia wymagań formalnych zawartych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego, w wyniku czego oferta ta została zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania konkursowego. Do oceny w drugim etapie postępowania konkursowego została zakwalifikowana oferta złożona wspólnie przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. z siedzibą w Warszawie. Oferta ta w drugim etapie została poddana ocenie pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych wskazanych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona wspólnie przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Aktem z dnia 23 marca 2023 r. znak DRP.WAR.7113.1.2023.2 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2022, rok 2023 i rok 2024.

 

 

[1] tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 06.04.2023 12:45