Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zmiana cennika publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpatrzył pozytywnie złożone 28 lipca 2022 r. przez Pocztę Polską propozycje zmian cennika publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (dalej „PURDE”) oraz publicznej usługi hybrydowej (dalej „PUH”).

Zgodnie z art. 52 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE, projekt cennika lub projekt zmian do obowiązującego cennika dla: 1) publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, wraz z uzasadnieniem i określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia tej usługi, 2) publicznej usługi hybrydowej, wraz z uzasadnieniem i określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia tej usługi - zawierający propozycję opłat, ustalonych zgodnie z metodologiami ustalania każdej z opłat, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem wprowadzenia tych opłat. Prezes UKE może, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu cennika albo projektu zmian do obowiązującego cennika, wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu cennika oraz projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy. Cennik albo jego zmiany w zakresie objętym sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.

Projekt zmian cennika został poddany analizie pod kątem zgodności z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej z dnia 31 sierpnia 2021 r. (dalej „Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu PURDE stanowi nie więcej niż 45% opłaty za najtańszą przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, określonej w cenniku usług powszechnych, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, obowiązującym na dzień zatwierdzenia cennika usługi PURDE i PUH, z uwzględnieniem § 4. Opłatę powiększa się o podatek od towarów i usług.

Natomiast w § 3 Rozporządzenia wskazano, że opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu PUH stanowi nie więcej niż 71% opłaty za najtańszą przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, określonej w cenniku usług powszechnych, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, obowiązującym na dzień zatwierdzenia cennika usługi PURDE i PUH, z uwzględnieniem § 4. Opłatę powiększa się o podatek od towarów i usług.

Proponowana opłata za publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego wysokości 4,10 zł jak i proponowana opłata za publiczną usługę hybrydową w wysokości 6,50 zł nie przekraczają odpowiednich limitów obliczonych zgodnie z metodologią zawartą w Rozporządzeniu.

Na podstawie § 1 Rozporządzenia opłatę za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, oraz publicznej usługi hybrydowej, ustala się corocznie na okres od 5 października danego roku do 4 października roku następnego.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.10.2022 11:40