Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020


1.„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację POPC w 2017 r.”
Celem projektu jest zapewnienie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej niezbędnych zasobów technicznych oraz szkoleniowych dla prawidłowego realizowania funkcji instytucji o charakterze specjalistycznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt zakłada m. in. szkolenia specjalistyczne oraz miękkie dla pracowników UKE zaangażowanych w realizację POPC, szkolenia organizowane przez UKE dla beneficjentów, zakup ekspertyz i analiz, zakup usług wsparcia eksperckiego.


Całkowita wartość projektu: 1 263 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 068 876,90 PLN

 

2.„Wsparcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację POPC w 2017 r.”


Celem projektu jest zapewnienie środków na finansowanie zasobów ludzkich Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji wskazanej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do pełnienia roli instytucji o charakterze specjalistycznym w zakresie cyfryzacji. Zapewnienie odpowiednich zasobów jest niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2014-2020, zawartego w dniu 3 czerwca 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Całkowita wartość projektu: 1 929 588,28 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 633 010,56 PLN
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 12.12.17 14:50
Aktualizacja informacji: 12.12.17 14:55