Światowy Związek Pocztowy (UPU)

Światowy Związek Pocztowy (Universal Postal Union – UPU) jest jedną z wyspecjalizowanych agend Narodów Zjednoczonych, w ramach której realizowana jest współpraca między administracjami pocztowymi oraz operatorami świadczącymi powszechne usługi pocztowe.

Organy statutowe Związku – Rada Administracyjna, Rada  Eksploatacji Pocztowej i Biuro Międzynarodowe odbywają cykliczne spotkania w siedzibie Związku – Bernie, których celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania ogólnoświatowej sieci pocztowej.

Najwyższym organem Związku z jest Kongres, którego obrady odbywają się raz na cztery lata.

Kongres UPU

Obrady poprzedniego, 26. Kongresu UPU, toczyły się w (Turcji) – Stambule w dniach 20 września – 7 października 2016 r.

Zadania Kongresu mają przede wszystkim charakter legislacyjny – polegają na rewizji i uaktualnianiu przepisów w zakresie wymiany poczty w obrocie międzynarodowym, na podstawie propozycji zgłaszanych przez państwa członkowskie. Nie mniej istotną kwestią jest analiza i ocena funkcjonowania rynku pocztowego oraz wyznaczenie kierunków jego dalszego rozwoju. Delegaci decydują tym samym o przyszłości sektora pocztowego w skali globalnej.

Podczas jego obrad dokonano rewizji i uaktualnienia przepisów w zakresie wymiany poczty w obrocie międzynarodowym, na podstawie propozycji zgłaszanych przez państwa członkowskie i organy statutowe UPU. Przeprowadzono również analizę i ocenę funkcjonowania rynku pocztowego oraz wyznaczono kierunki jego dalszego rozwoju.

W czasie obrad Kongresu dokonuje się także wyboru do władz Związku – Dyrektora Generalnego i jego Zastępcy, do Rady Administracyjnej i Rady Eksploatacji Pocztowej, zatwierdza się budżet oraz ustala program pracy.

W wyniku głosowania na stanowisko Dyrektora Generalnego UPU, na kolejną 4-letnią kadencję, powołany został Bishar A. Hussein z Kenii, a Zastępcą Dyrektora Generalnego został Pascal Clivaz ze Szwajcarii.

Polska ubiegała się na Kongresie o wybór do dwóch najważniejszych organów  wykonawczych Związku: Rady Administracyjnej i Rady Eksploatacji Pocztowej. W wyniku głosowania Polska znalazła się zarówno wśród 40 członków nowo wybranej Rady Administracyjnej, jak i Rady Eksploatacji Pocztowej.

Jedną z kluczowych kwestii poruszonych podczas Kongresu była reforma Związku. Biuro Międzynarodowe UPU przedstawiło propozycję  utworzenia jednej Rady (na miejsce dwóch rad obecnie funkcjonujących) w celu uproszczenia i usprawnienia procesu decyzyjnego w UPU oraz lepszego wykorzystania istniejących zasobów. Wobec zasadniczych rozbieżności stanowisk prezentowanych przez poszczególne kraje, wysunięta została nowa, kompromisowa propozycja przewidująca odroczenie decyzji w sprawie reformy do 2018 roku – do czasu zwołania nadzwyczajnego Kongresu UPU.

Jednym z osiągnięć Kongresu było przyjęcie Światowej Strategii Pocztowej UPU (Istanbul World Postal Strategy – w skrócie IWPS) – swoistej mapy drogowej dla sektora pocztowego na najbliższą przyszłość. Strategia stanowi kolejny etap transformacji sektora pocztowego.

Światowa Strategia Pocztowa ze Stambułu, obejmująca lata 2017 – 2020, jest jednolitym dokumentem, zawierającym plany strategiczne Związku na najbliższą przyszłość.

IWPS określa trzy zasadnicze cele, zawierające odpowiednio dostosowane do nich programy działania:

  1. Poprawę interoperacyjności międzynarodowych sieci pocztowych,
  2. Zapewnienie zrównoważonych i nowoczesnych produktów,
  3. Wspieranie funkcjonowania rynku i sektora pocztowego.

IWPS może być wykorzystana przez krajowe organy rządowe do opracowania swoich własnych strategii i polityki rozwoju usług pocztowych.

Podjęta została również decyzja o zwołaniu Nadzwyczajnego Kongresu UPU w roku 2018 w Addis-Abebie (Etiopia). 

Na zakończenie obrad Kongres zatwierdził ostatecznie zmiany do aktów prawnych UPU – Konstytucji, Regulaminu Ogólnego, Zasad Proceduralnych, Konwencji, Protokołu Końcowego Konwencji oraz Porozumienia w sprawie Pocztowych Usług Płatniczych, zwracając się do Biura Międzynarodowego UPU o wprowadzenie nowych przepisów w życie.

Rada Administracyjna

W skład Rady Administracyjnej wchodzi 41 ze 192 państw członkowskich UPU. Turcja – jako gospodarz poprzedniego kongresu, obejmuje automatycznie przewodnictwo Rady.

Rada Administracyjna zapewnia ciągłość działań Związku między kongresami, nadzoruje jego struktury i dokonuje bieżącej analizy zagadnień o charakterze regulacyjnym, prawnym i administracyjnym. Ponadto, Rada zajmuje się rachunkowością, zatwierdza budżet UPU i dokonuje weryfikacji strategii UPU.

W skład nowej Rady Administracyjnej weszły następujące kraje:

Algieria, Australia, Barbados, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Burkina Faso, Chiny, Dominikana, Etiopia, Gruzja, Hiszpania, Indonezja, Iran, Japonia, Kazachstan, Kenia, Korea, Kostaryka, Kuba, Malezja, Meksyk, Maroko, Niemcy, Pakistan, Paragwaj, Polska, Rumunia, Republika Południowej Afryki, Sudan, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Uganda, Zjednoczone Emiraty, Urugwaj, Wietnam, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej i Zambia.

Rada Eksploatacji Pocztowej

Rada Eksploatacji Pocztowej zajmuje się funkcjonowaniem międzynarodowego rynku pocztowego. Między innymi wprowadza zmiany do Regulaminu Poczty Listowej i Regulaminu Poczty Paczkowej. Natomiast Rada Administracyjna to przede wszystkim sprawy związane z funkcjonowaniem Związku, zatwierdzaniem budżetu, aspekty regulacyjne sektora pocztowego.

Do Rady Eksploatacji Pocztowej weszły następujące kraje:

Argentyna, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bangladesz, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Kuba, Egipt, Finlandia, Francja, Ghana Gruzja, Holandia Hiszpania, Niemcy, Indie, Japonia, Kanada Kenia, Korea, Maroko, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Senegal, Singapur,  Szwajcaria, Tanzania, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Wielka Brytania i Włochy.

Przewodnictwo Rady Eksploatacji Pocztowej objęła Japonia.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 13.09.2013 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 09:36