Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecomunication Union - ITU) jest najstarszą na świecie organizacją międzynarodową. Stanowi wyspecjalizowaną agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego należą obecnie 194 Państwa Członkowskie, z 6 regionów Związku. Rzeczpospolita Polska została członkiem ITU w 1921 roku.

Do grona członków ITU mogą należeć również przedstawiciele środowiska naukowego oraz przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku telekomunikacyjnym i radiokomunikacyjnym, tzw. Członkowie Sektorowi – obecnie ponad 700 podmiotów z całego świata. Członkami Sektorowymi ITU, którzy mają siedzibę w Polsce, są: Polkomtel S.A. oraz Orange Polska.

Zadania

Rola Związku, kiedyś ograniczona do zarządzania usługami telegraficznymi, obecnie, wraz z nieprzerwanym rozwojem technik informacyjnych i telekomunikacyjnych, ulega ciągłej ewolucji. Kiedyś głównymi zadaniami Związku były normalizacja i zarządzanie widmem radiowym.

Dziś obszarami aktywności Związku są również m.in.: szerokopasmowy dostęp do Internetu, technologie bezprzewodowe najnowszej generacji, nawigacja morska i powietrzna, satelitarne usługi meteorologiczne, dostęp do Internetu, transmisje telewizyjne, sieci następnej generacji (NGN).

Misja

Misją ITU jest ułatwienie powszechnego dostępu do usług telekomunikacyjnych. Technologie informacyjno-komunikacyjne są podstawą nowoczesnej gospodarki, zwiększają efektywność oraz przyczyniają się do zwiększenia wzrostu gospodarczego na świecie. ITU pomaga w mobilizacji środków technicznych, finansowych i zasobów ludzkich, niezbędnych na drodze do rozwoju.

Jednym z głównych priorytetów ITU jest zmniejszanie „przepaści cyfrowej" poprzez rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych. ITU pomaga państwom członkowskim w rozwijaniu bezpiecznej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podejmuje wysiłki skierowane na budowanie zaufania do cyberprzestrzeni poprzez zwiększanie bezpieczeństwa w wirtualnym świecie. ITU koncentruje się także na wzmacnianiu łączności w sytuacjach kryzysowych, mającej na celu zapobieganie katastrofom naturalnym i łagodzenie ich skutków, zwłaszcza w mniej rozwiniętych regionach.

Obecne władze Związku (2014 – 2018)

•    Sekretarz Generalny ITU – Houlin Zhao (ChRL);

•    Zastępca Sekretarza Generalnego ITU – Malcolm Johnson (Wielka Brytania);
•    Dyrektor Biura Rozwoju – Brahima Sanou (Burkina Faso);
•    Dyrektor Biura Normalizacji – Chaesub Lee (Korea Pd.);
•    Dyrektor Biura Radiokomunikacji – Francois Rancy (Francja).

Struktura

Najważniejszym organem ITU jest zwoływana co 4 lata Konferencja Pełnomocników. Składa się ona z delegacji reprezentujących państwa członkowskie.

Rada ITU funkcjonuje w granicach uprawnień udzielonych przez Konferencję Pełnomocników. Zadaniem Rady jest nadzór aktualnej polityki, strategii oraz aktywności ITU w okresach pomiędzy Konferencjami Pełnomocników. Rada powoływana jest każdorazowo na 4 lata, a członkami Rady mogą być jedynie państwa członkowskie organizacji - obecnie 48 państw. Podczas Konferencji Pełnomocników PP-14 Polska została wybrana na kolejną kadencję do Rady na lata 2014 – 2018.

Sekretarz Generalny wybierany jest na czteroletnią kadencję. Kieruje on pracami Sekretariatu Generalnego, działa w charakterze prawnego przedstawiciela Unii, opracowuje politykę i plany strategiczne ITU, koordynuje działalność organizacji.

W ramach ITU działają trzy sektory. Każdy z nich jest odpowiedzialny za pewien obszar związany ze statutowymi celami Związku.

Sektor Radiokomunikacji (ITU-R) zajmuje się gospodarką widmem radiowym. W ramach sektora funkcjonują światowe konferencje, które mogą zmienić w całości lub częściowo Regulamin Radiokomunikacyjny.

Sektor Standaryzacji Telekomunikacji (ITU-T) zajmuje się prowadzeniem badań dotyczących zagadnień technicznych, eksploatacji i taryfikacji oraz przyjmowaniem zaleceń dotyczących standaryzacji telekomunikacji na świecie.

Sektor Rozwoju Telekomunikacji (ITU-D) jest odpowiedzialny za zwiększanie wrażliwości władz państw członkowskich na znaczenie telekomunikacji przy tworzeniu narodowych planów rozwoju gospodarczego i społecznego. Do jego kompetencji należy również promowanie rozwoju i eksploatacji sieci oraz usług telekomunikacyjnych, a także wspieranie rozwoju telekomunikacji poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami telekomunikacyjnymi oraz ze światowymi i regionalnymi instytucjami finansowymi zajmującymi się rozwojem.

Więcej informacji o działalności ITU: http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

 

 

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 17.09.13 13:00
Aktualizacja informacji: 03.04.18 09:58