Komitet do Spraw Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku Telekomunikacyjnego

TCAM funkcjonuje przy Komisji Europejskiej. W jego skład wchodzą przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego EEA (European Economic Area) - Norwegia, Islandia, Szwajcaria.

TCAM zajmuje się interpretacją przepisów dyrektywy RTTE (1999/5/WE) – dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Radio Telecommunications Terminal Equipement) dotycząca wprowadzania na rynek wyrobów i usług bez komplikacji i utrudnień dla producentów sprzętu i przedsiębiorców świadczących usługi.

Udział w pracach TCAM umożliwia ujednolicenie stosowania przez poszczególne państwa zapisów zawartych w dyrektywie RTTE, między innymi poprzez wymianę doświadczeń dotyczących wprowadzania dyrektywy do krajowych systemów prawnych oraz możliwość bezpośredniego zapoznawania się ze stanowiskiem poszczególnych państw wobec projektów decyzji Komisji Europejskiej z zakresu dyrektywy RTTE.

W ramach współpracy związanej z nadzorem rynku wyrobów i oceną zgodności, pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dawny URTiP) brali udział w pracach grup zajmujących się wspomnianymi zagadnieniami na poziomie Unii Europejskiej. Przedstawiciele Urzędu opracowywali materiały, przygotowywali stanowiska i uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu ds. Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku Telekomunikacyjnego. Obok bezpośredniego wykonywania zaleceń Komisji, współuczestnictwa w procesie legislacji i określania zunifikowanych zasad interpretacji przepisów w zakresie wymagań dyrektywy RTTE, taka współpraca stwarza możliwość wymiany doświadczeń w odniesieniu do środków jakie poszczególne państwa stosują w celu zagwarantowania spełnienia dla urządzeń technicznych wymagań zasadniczych dyrektywy RTTE. Współpraca na forum TCAM ma na celu ponadto pełniejszą ochronę użytkowników przed urządzeniami nie spełniającymi wymagań zasadniczych.

Obecnie TCAM pracuje w szczególności nad następującymi zagadnieniami:
  • realizacja zcentralizowanego europejskiego systemu rejestracji zawiadomień o wprowadzaniu do obrotu urządzeń radiowych należących do klasy 2,
  • regulacje w zakresie naziemnego sprzętu zarządzania ruchem lotniczym ATM (Air Traffic Management equipment), podlegającego pod dyrektywę RTTE,
  • wykorzystanie systemu GSM na pokładach samolotów,
  • wzajemne powiązania między dyrektywą R&TTE, a projektem dyrektywy w sprawie śródlądowych szlaków wodnych,
  • współpraca jednostek notyfikowanych,
  • zgłaszanie urządzeń wprowadzanych do obrotu w UE przez podmioty spoza UE,
  • oznakowanie CE w dokumentacji użytkownika,
  • stan publikacji informacji o interfejsach,
  • radiodyfuzja w sieci GSM.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 09.10.06 13:10
Aktualizacja informacji: 12.12.17 13:12