Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT)

Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) utworzona została w 1959 r. 

W skład  CEPT wchodzi 48 państw członkowskich: Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Litwa, Liechtenstein,  Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy,  Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia,  Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Udział członków sektorowych:

ETNO, ETSI, Digital Europe, GSMA, ESOA, RIPE NCC, ISOC i ICANN.

Struktura:

Struktura CEPT

W pracach CEPT polska administracja reprezentowana jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Funkcję wiceprzewodniczącego CEPT Com-ITU od stycznia 2019 na okres 3 lat pełni Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w Departamencie Spraw Zagranicznych, Wojciech Berezowski.

Korzyści wypływające ze współpracy z CEPT obejmują uczestnictwo w tworzeniu planów regionalnych dotyczących numeracji, współużytkowania kodów, przeznaczenia pasm widma elektromagnetycznego, planów rozwoju telewizji cyfrowej i radia oraz współtworzenie europejskiego wkładu w kształt międzynarodowych przepisów prawnych dotyczących telekomunikacji.

Udział w pracach CEPT pozwala na uczestniczenie w procesach konsultacyjnych, pracach przygotowawczych do kolejnych światowych i regionalnych konferencji (tj. Światowej Konferencji Radiokomunikacji, Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej, Rady ITU, Konferencji Pełnomocników ITU, Światowego Zgromadzenia Normalizacji Telekomunikacji, Światowych Konferencji Rozwoju Telekomunikacji) oraz do innych spotkań ITU (np. grup roboczych Rady ITU).

Uczestnictwo w posiedzeniach grup i zespołów CEPT przygotowujących administracje europejskie do udziału w wyżej wymienionych zgromadzeniach umożliwia czynny udział w dyskusjach państw europejskich i  przygotowaniu optymalnego wspólnego europejskiego stanowiska.

Najważniejszymi ciałami kolegialnymi CEPT z punktu widzenia strategii rozwoju i funkcjonowania Konferencji są: Zgromadzenie Ogólne oraz Prezydencja (patrz: struktura CEPT). Prace CEPT unormowane są w dokumentach podstawowych: „CEPT Arrangement” i „Rules of Procedure”, w których określone zostały m.in. zasady Prezydencji  oraz kierunki działań, umożliwiających odgrywanie przez CEPT aktywniejszej roli na forum ITU, jako organizacji posiadającej prawo do podejmowania decyzji w sferze strategicznego planowania rozwoju łączności w Europie.

CEPT zajmuje się wyłącznie zagadnieniami prawno-decyzyjnymi i regulacyjnymi. Jest to szczególne forum dyskusyjne, umożliwiające wymianę opinii oraz doświadczeń administracji odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie rynków łączności w Europie, ułatwiające i sprzyjające bezpośrednim kontaktom regulatorów pocztowych i telekomunikacyjnych.

Więcej informacji na temat CEPT.

Zadania Prezydencji oraz Sekretariatu CEPT są ściśle związane z merytorycznym i technicznym przygotowaniem Zgromadzeń Plenarnych oraz z zapewnieniem ciągłości prac realizowanych w okresach między kolejnymi Zgromadzeniami.

W ramach CEPT działają Komitety:

  1. ECC (Electronic Communications Committee) –  (powstały z połączenia dwóch wcześniej funkcjonujących Komitetów CEPT tj.: ERC – w dziedzinie radiokomunikacji oraz ECTRA – w dziedzinie telekomunikacji), odpowiedzialny jest m.in. za wdrażanie i rozwój łączności elektronicznej w krajach członkowskich CEPT z uwzględnieniem europejskich i międzynarodowych przepisów prawnych i regulacyjnych. Komitet ECC ma prawo podejmowania w tym zakresie decyzji wiążących dla wszystkich członków CEPT. Odpowiada również za uzgadnianie stanowisk i propozycji krajów CEPT jako wspólnych w celu prezentowania ich na forum innych światowych i regionalnych organizacji. Uzgadnianie stanowisk odbywa się najczęściej w drodze publicznych konsultacji.
  2. CERP (European Committee on Postal Regulation)Komitet ds. Regulacji Pocztowych, odpowiadający za uzgadnianie wspólnych stanowisk i propozycji krajów CEPT przedstawianych na forum Światowego Związku Pocztowego (UPU).
  3. COM ITU (Committee for ITU Policy)Komitet ds. Polityki ITU, odpowiada za uzgadnianie wspólnych stanowisk  i propozycji krajów CEPT przedstawianych na Konferencji Pełnomocników ITU, Radzie ITU, Światowej Konferencji Rozwoju Telekomunikacji i Światowego Zgromadzenia Normalizacji Telekomunikacji.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Berezowski
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Berezowski
Data publikacji: 31.07.2006 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2020 09:19