Współpraca w sprawie nadzoru rynku - The Administrative Cooperation on Market Surveillance (ADCO)

Współpraca administracyjna pomiędzy krajowymi władzami ds. nadzoru rynku wyrobów odbywa się na forum Grup Roboczych Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorczości (ADCO). 

Regularne spotkania grup odbywają się dwa lub trzy razy w roku. Istotą spotkań ADCO jest wymiana doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi w zakresie narodowych systemów nadzoru rynku wyrobów.

W trakcie spotkań grupy robocze opiniują materiały pochodzące od innych grup (RA11, EMC WP, R&TTE CA, ERO), komitetów (TCAM) i instytucji standaryzujących (ETSI, CENELEC), bezpośrednio lub pośrednio związanych z nadzorem rynku wyrobów. Poszczególne kraje członkowskie dokonują prezentacji narodowych systemów nadzoru rynku wyrobów a w wyniku następnie prowadzonych dyskusji opracowywane są dokumenty prezentujące wzorcowe rozwiązania problemów i najlepsze praktyki w tym zakresie. Na forum ADCO podejmowane są także decyzje o zakresie i terminie przeprowadzenia europejskich kampanii pomiarowych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej jako organ wyspecjalizowany w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności aktywnie uczestniczy w spotkaniach grup roboczych związanych z dyrektywą EMC (2004/108/WE) określającą wymagania zasadnicze w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywą RTTE (1999/5/WE) określającą wymagania zasadnicze dla urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Udział w pracach tej grupy stwarza także możliwość wymiany doświadczeń nt. środków, jakie poszczególne państwa stosują w celu nadzoru zagwarantowania spełniania przez urządzenia techniczne wymagań zasadniczych określonych w w/w dyrektywach. Przede wszystkim jednak możliwe jest podjęcie - we współpracy z innymi państwami europejskimi - działań zmierzających do zapewnienia pełniejszej ochrony użytkowników przed urządzeniami, które tych wymagań nie spełniają. Najpełniej wyraża się to poprzez wspólne kampanie pomiarowe przeprowadzane jednocześnie przez organy nadzoru rynku w całej Unii Europejskiej.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Berezowski
Publikujący: Wojciech Berezowski
Publikacja informacji: 19.10.06 12:55
Aktualizacja informacji: 27.03.18 13:00