Niezależna Grupa Regulatorów (IRG) i Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

Niezależna Grupa Regulatorów (IRG) powstała w roku 1997 jako niesformalizowana inicjatywa współpracy pomiędzy urzędami regulacyjnymi w celu wymiany doświadczeń w istotnych sprawach dotyczących regulacji i rozwoju europejskiego rynku telekomunikacyjnego u progu liberalizacji rynków na mocy ram regulacyjnych z roku 1998 (tzw. zasady otwartej sieci).

W ramach IRG funkcjonował niewielki sekretariat koordynujący pracę zorganizowany na zasadzie woluntarystycznej. Z czasem zakres obowiązków i wyzwań stojących przed regulatorami rynku telekomunikacyjnego systematycznie zwiększał się, co jednak nie znajdowało odzwierciedlenia w strukturze oraz zasobach kadrowych i finansowych IRG.

Utrzymywanie gremium działającego na zasadzie dobrowolności bez usankcjonowanych procedur wewnętrznych oraz sposobów finansowania działalności na dłuższą metę okazało się wysoce problematyczne i mało efektywne. Stąd w drugiej połowie 2006 r. zainicjowano prace nad zmianami organizacyjnymi w IRG. Impulsem do podjęcia tych prac były również zapowiedzi zmian instytucjonalnych ze strony Komisji Europejskiej zmierzających w kierunku rozszerzenia niektórych uprawnień Komisji i utworzenia europejskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego.

Sformalizowanie IRG poprzez przekształcenie Grupy w organizację non-profit posiadającą osobowość prawną i działającą na zasadach prawa belgijskiego nastąpiło w roku 2008. Organizacji nadano statut oraz wprowadzono roczne składki członkowskie.

IRG ma siedzibę w Brukseli. Jest gremium, na którym regulatorzy spotykają się wyłącznie we własnym gronie przed posiedzeniami Grupy Kontaktowej (niższy szczebel) i Rady Organów Regulacyjnych BEREC, bez udziału przedstawicieli Komisji Europejskiej. Ponadto w sekretariacie IRG w Brukseli odbywają się obecnie praktycznie wszystkie spotkania grup roboczych BEREC.

Więcej informacji o IRG

  *  *   *

BEREC (Body of European Regulators in Electronic Communications – Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) powstał w roku 2009 na mocy rozporządzenia  (Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) NR 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd). BEREC zastąpił powołaną na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w roku 2002 Europejską Grupę Regulatorów, której zadaniem było rozwijanie współpracy i koordynacji pomiędzy urzędami regulacyjnymi i Komisją w celu wspierania rozwoju rynku wewnętrznego sieci i usług łączności elektronicznej oraz dążenia do spójnego wdrażania we wszystkich państwach członkowskich przepisów ram regulacyjnych.

BEREC, choć ma podobne cele, stanowi ściślejszą formę współpracy między organami regulacyjnymi niż jego poprzedniczka ERG:

Decyzje BEREC są podejmowane co do zasady większością 2/3 głosów w drodze głosowania.
Przy BEREC działa Urząd, który zapewnia wsparcie administracyjne dla Rady Organów Regulacyjnych.
Urząd BEREC jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej.
BEREC przejął od Komitetu ds. Łączności (COCOM) kompetencje w zakresie procedury artykułu 7.
W praktyce BEREC funkcjonuje na trzech poziomach: eksperckich grup roboczych, grupy kontaktowej oraz szefów organów regulacyjnych. BEREC co roku opracowuje swój plan pracy, za którego realizację odpowiadają eksperci krajowych organów regulacyjnych przypisani do poszczególnych grup roboczych. Grupa kontaktowa koordynuje ich pracę i rozwiązuje ewentualne problemy zanim wypracowane dokumenty trafią do zatwierdzenia przez Radę Organów Regulacyjnych. 

Rada Organów Regulacyjnych jest najważniejszym organem decyzyjnym BEREC i składa się z szefów lub wysokich rangą przedstawicieli 28 organów regulacyjnych. Komisja Europejska, kraje EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein), kraje kandydujące (Albania, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja) mają status obserwatora. Szefowie co do zasady spotykają się cztery razy do roku. Na czele Rady Organów Regulacyjnych stoi Przewodniczący wybierany na roczną kadencję.

W ramach Urzędu BEREC funkcjonuje również komitet zarządzający, który składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego będącego zwierzchnikiem lub wyższym rangą mianowanym przedstawicielem niezależnego krajowego organu regulacyjnego oraz z jednego przedstawiciela Komisji. Komitet zarządzający udziela dyrektorowi zarządzającemu Urzędu BEREC wskazówek dotyczących wykonywania zadań dyrektora zarządzającego i jest odpowiedzialny m.in. za wybór personelu w Urzędzie BEREC.

Więcej informacji o BEREC

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Berezowski
Publikujący: Wojciech Berezowski
Publikacja informacji: 13.09.13 13:00
Aktualizacja informacji: 16.05.18 12:22