Komitet Łączności Elektronicznej - Communication Committee (COCOM)

Komitet Łączności Elektronicznej został powołany na podstawie art. 22 dyrektywy Ramowej (Dyrektywa 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej).

COCOM pełni funkcję doradczą wobec Komisji Europejskiej. Komitet monitoruje i egzekwuje wdrażanie acquis communautaire w zakresie łączności elektronicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, Komisja Europejska opiera się na jego opinii  przy zgłaszaniu propozycji legislacyjnych.

Zakres spraw poruszanych w ramach COCOM-u ma charakter przekrojowy, odnosi się bowiem do całości regulacji dot. łączności elektronicznej (w odróżnieniu np. od Komitetu ds. Widma Radiowego). COCOM jest również kanałem, za pośrednictwem którego państwa członkowskie przekazują Komisji Europejskiej informacje odnoszące się do realizacji zadań nałożonych na nie przez prawo wspólnotowe. COCOM jest przede wszystkim forum wymiany informacji nt. kierunków rozwoju rynku łączności elektronicznej oraz działań regulacyjnych podejmowanych w tym zakresie. Posiedzenia Komitetu odbywają się średnio 5 razy w roku.

Delegacje państw członkowskich zasiadające w COCOM-ie składają się z przedstawicieli ministerstw właściwych ds. łączności oraz przedstawicieli regulatorów. Każda delegacja dysponuje jednym głosem. Polska administracja jest reprezentowana przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. W spotkaniach COCOM – w roli obserwatorów – mogą również uczestniczyć przedstawiciele państw kandydujących do UE oraz krajów EOG.

Podczas posiedzeń prezentowane są dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską, nad którymi odbywa się dyskusja oraz do których państwa członkowskie mają prawo lub są zobowiązane zgłosić uwagi. Komisja Europejska może zwrócić się do COCOM-u o przedstawienie opinii w określonej sprawie dot. funkcjonowania rynku łączności elektronicznej.

Dodatkowe Informacje o COCOM dostępne są na stronie internetowej KE.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Berezowski
Publikujący: Wojciech Berezowski
Publikacja informacji: 09.10.06 14:50
Aktualizacja informacji: 27.03.18 14:51