Komitet do Spraw Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku Telekomunikacyjnego

TCAM funkcjonuje przy Komisji Europejskiej. W jego skład wchodzą przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego EEA (European Economic Area) - Norwegia, Islandia, Szwajcaria.

TCAM zajmuje się interpretacją przepisów dyrektywy RTTE (1999/5/WE) – dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (Radio Telecommunications Terminal Equipement) dotycząca wprowadzania na rynek wyrobów i usług bez komplikacji i utrudnień dla producentów sprzętu i przedsiębiorców świadczących usługi.

Udział w pracach TCAM umożliwia ujednolicenie stosowania przez poszczególne państwa zapisów zawartych w dyrektywie RTTE, między innymi poprzez wymianę doświadczeń dotyczących wprowadzania dyrektywy do krajowych systemów prawnych oraz możliwość bezpośredniego zapoznawania się ze stanowiskiem poszczególnych państw wobec projektów decyzji Komisji Europejskiej z zakresu dyrektywy RTTE.

W ramach współpracy związanej z nadzorem rynku wyrobów i oceną zgodności, pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dawny URTiP) brali udział w pracach grup zajmujących się wspomnianymi zagadnieniami na poziomie Unii Europejskiej. Przedstawiciele Urzędu opracowywali materiały, przygotowywali stanowiska i uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu ds. Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku Telekomunikacyjnego. Obok bezpośredniego wykonywania zaleceń Komisji, współuczestnictwa w procesie legislacji i określania zunifikowanych zasad interpretacji przepisów w zakresie wymagań dyrektywy RTTE, taka współpraca stwarza możliwość wymiany doświadczeń w odniesieniu do środków jakie poszczególne państwa stosują w celu zagwarantowania spełnienia dla urządzeń technicznych wymagań zasadniczych dyrektywy RTTE. Współpraca na forum TCAM ma na celu ponadto pełniejszą ochronę użytkowników przed urządzeniami nie spełniającymi wymagań zasadniczych.

Obecnie TCAM pracuje w szczególności nad następującymi zagadnieniami:
realizacja zcentralizowanego europejskiego systemu rejestracji zawiadomień o wprowadzaniu do obrotu urządzeń radiowych należących do klasy 2, regulacje w zakresie naziemnego sprzętu zarządzania ruchem lotniczym ATM (Air Traffic Management equipment), podlegającego pod dyrektywę RTTE, wykorzystanie systemu GSM na pokładach samolotów, wzajemne powiązania między dyrektywą R&TTE, a projektem dyrektywy w sprawie śródlądowych szlaków wodnych, współpraca jednostek notyfikowanych, zgłaszanie urządzeń wprowadzanych do obrotu w UE przez podmioty spoza UE, oznakowanie CE w dokumentacji użytkownika, stan publikacji informacji o interfejsach, radiodyfuzja w sieci GSM.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Berezowski
Publikujący: Wojciech Berezowski
Publikacja informacji: 09.10.06 13:00
Aktualizacja informacji: 16.05.18 12:35