Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP)

Z inicjatywy Komisji Europejskiej, w sierpniu 2010 r., utworzona została Europejska Grupa Regulatorów do spraw Usług Pocztowych (The European Regulators Group for Postal Services - ERGP).

ERGP jest nową organizacją (inauguracyjne posiedzenie miało miejsce w dniu 1 grudnia 2010 r. w Brukseli), która skupia wyłącznie krajowe organy regulacyjne państw członkowskich Unii Europejskiej. ERGP przejęła znaczną część zadań będących do tej pory w kompetencji Europejskiego Komitetu ds. Regulacji Pocztowej (CERP).

ERGP jest podstawowym narzędziem Komisji Europejskiej, mającym zapewnić skuteczną transpozycję dyrektywy pocztowej i zarazem źródłem najlepszych praktyk regulacyjnych oraz miękkiego prawa. ERGP to także najważniejsza płaszczyzna współpracy między regulatorami rynku pocztowego krajów członkowskich.

Organizacja realizuje wieloletni program pracy, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących alokacji kosztów, zakłóceń na rynku pocztowym wywołanych wyłączeniem operatorów wyznaczonych z podatku VAT, poziomu satysfakcji konsumentów, obrotu międzynarodowego ze szczególnym naciskiem na segment paczek pocztowych oraz na dostępie do sieci pocztowej.

Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej biorą udział w posiedzeniu plenarnym, spotkaniach grupy kontaktowej oraz spotkaniach grup roboczych.

Posiedzenie plenarne

Zgodnie z nową formułą przyjętą w 2012 r., posiedzenia plenarne ERGP odbywają się dwa razy w roku, zamiast jak to było wcześniej jeden raz. Pozwala to na skuteczniejsze reagowanie na wydarzenia mające miejsce w sektorze pocztowym oraz lepszą koordynację i weryfikację bieżącej  pracy. Na czele ERGP stoi przewodniczący, pełniący tę funkcję rotacyjnie,  w kolejnych 12-miesięcznych kadencjach.

Na posiedzeniach plenarnych podejmowane są decyzje o kluczowym charakterze dla sektora pocztowego z perspektywy regulacyjnej, wytyczane są kierunki działań, przyjmowane są programy pracy na kolejne lata oraz raporty grup roboczych i inne dokumenty, a także przeprowadzane są wybory władz ERGP.

Grupa Kontaktowa 

Zadaniem Grupy Kontaktowej ERGP jest koordynacja działań i współpracy grup roboczych ERGP oraz przygotowanie materiałów i projektów agendy na posiedzenia plenarne.

Grupy Robocze

W ramach ERGP funkcjonuje pięć grup roboczych:

1. Grupa Robocza ds. Rachunkowości Regulacyjnej/Regulacji cen
2. Grupa Robocza ds. Kosztu Netto i VAT
3. Grupa Robocza ds. Satysfakcji Użytkowników i Monitorowania Rynku
4. Grupa Robocza ds. Produktów i Usług w Obrocie Międzynarodowym
5. Grupa Robocza ds. Konkurencji „od końca do końca” i Dostępu

Więcej informacji o działalności ERGP

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Berezowski
Publikujący: Wojciech Berezowski
Publikacja informacji: 13.09.13 12:55
Aktualizacja informacji: 16.05.18 12:26