Cele Komisji Europejskiej do 2025 r. i przegląd ram regulacyjnych

14 września 2016 r. Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker wygłosił orędzie o stanie Unii w 2016 r. Jednocześnie Komisja zaproponowała przegląd przepisów UE dotyczących telekomunikacji oraz wskazała nowe inicjatywy dotyczące zaspokojenia rosnących potrzeb Europejczyków odnośnie do dostępu do internetu. Celem tych propozycji jest pobudzenie inwestycji w sieci o wysokiej przepustowości i przyspieszenie upowszechniania publicznego dostępu do WiFi.

Komisja przedstawiła trzy cele strategiczne, które należy osiągnąć do 2025 r.

 1. Dostęp do łączności o szczególnie dużej przepustowości, tzw. łączności gigabitowej (umożliwiającej użytkownikom pobieranie/wysyłanie 1 Gb danych na sekundę) dla wszystkich głównych podmiotów pobudzających rozwój społeczno-gospodarczy, tj. szkół, uniwersytetów, ośrodków badawczych, węzłów transportowych, wszystkich podmiotów świadczących usługi publiczne (tj. szpitale i organy administracji) oraz przedsiębiorstw opartych na technologiach cyfrowych.
 2. Dostęp do połączeń o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, które można następnie zwiększyć do Gb/s dla wszystkich gospodarstw domowych w Europie, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.
 3. Niezakłócony zasięg sieci komórkowej piątej generacji (5G) na wszystkich obszarach miejskich, a także głównych dróg i kolei. Celem pośrednim do realizacji w terminie do 2020 r. jest zapewnienie dostępnego komercyjnie zasięgu 5G przynajmniej w jednym z głównych miast europejskich w każdym państwie członkowskim.

Realizacja tych celów nie będzie możliwa bez ogromnych inwestycji. Dlatego Komisja zaproponowała również nowy europejski kodeks łączności elektronicznej. Nowe przepisy mają zwiększać atrakcyjność inwestycji w nową infrastrukturę najwyższej jakości z punktu widzenia wszystkich przedsiębiorstw z całej UE.

Propozycja nowych ram prawnych dla łączności elektronicznej przewiduje następujące cele:

 • większa konkurencyjność i przewidywalność inwestycji;
 • lepsze wykorzystanie częstotliwości radiowych;
 • lepsza ochrona konsumentów w obszarach, w których ogólne przepisy dotyczące ochrony konsumentów nie uwzględniają potrzeb charakterystycznych dla poszczególnych sektorów;
 • środowisko internetu bezpieczniejsze dla użytkowników oraz bardziej sprawiedliwe reguły gry dla wszystkich podmiotów.

W celu ich osiągnięcia KE w projekcie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej zaproponowała szereg zmian prawnych, m.in.:

 • dodanie promowania dostępu do bardzo szybkich sieci jako nowego celu dla regulatorów;
 • obowiązek krajowych organów regulacyjnych do przeprowadzania badań w zakresie lokowania sieci;
 • mechanizm wzajemnej weryfikacji w odniesieniu do planowanych przez regulatorów środków dotyczących widma w zakresie procedur selekcyjnych, przekazywania częstotliwości, współdzielenia etc.
 • możliwość organizowania wspólnych procedur selekcyjnych przez kilka państw oraz  możliwość alternatywnego wykorzystania zharmonizowanego pasma w określonych sytuacjach;
 • przyznawanie praw do wykorzystywania częstotliwości na min. 25 lat;
 • przyznanie KE uprawnień w zakresie wydania aktów wykonawczych dotyczących terminów, do których pasma częstotliwości mają być przydzielone;
 • określenie przypadków, kiedy można odmówić dostępu do okablowania wewnątrz i poza budynkiem;
 • określenie uprawnień krajowych organów regulacyjnych w zakresie nakładania obowiązku współdzielenia pasywnej i aktywnej infrastruktury, umów roamingowych dotyczących dostępu i lokowania infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług wykorzystujących widmo; 
 • zapowiedź stworzenia metodologii określania stawek za zakańczanie połączeń głosowych i określanie maksymalnych stawek za zakańczanie połączeń w UE;
 • nienakładanie obowiązków regulacyjnych na nowe elementy sieciowe w przypadku gdy są one objęte ofertą współinwestycyjną;
 • usunięcie usług przestarzałych z zakresu usługi powszechnej i pozostawienie komunikacji głosowej i podstawowego internetu szerokopasmowego
 • finansowanie usługi powszechnej ze środków publicznych;
 • umożliwienie państwom przydzielenia numerów przedsiębiorstwom innym niż dostawcy usług lub sieci łączności elektronicznej;
 • maksymalna harmonizacja przepisów odnoszących się do użytkowników końcowych;
 • zmiana definicji usługi łączności elektronicznej, która ma obejmować usługi dostępu do internetu, usługi komunikacji między osobami (w tym te, które wykorzystują numerację) oraz usługi obejmujące przesyłanie sygnałów, np. usługi transmisyjne na potrzeby M2M.

Komisja proponuje także wzmocnienie roli krajowych organów regulacyjnych i agencji BEREC w celu zapewnienia spójnego i przewidywalnego stosowania przepisów na całym jednolitym rynku cyfrowym.

Komisja przedstawiła ponadto plan działania w celu wdrożenia 5G w całej Europie od 2018 r., a także inicjatywę WiFi4EU, która ma ułatwić udostępnienie wszystkim mieszkańcom UE bezpłatnych punktów dostępu do WiFi.

Szczegółowe informacje na temat ww. inicjatyw są dostępne na stronach Komisji Europejskiej:

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 20.09.16 12:45
Aktualizacja informacji: 16.05.18 11:59