Obowiązek informacyjny przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2017.1907, t.j.), każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.


Obowiązek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uzależniony jest od uzyskanego w poprzednim roku obrotowym przychodu z działalności telekomunikacyjnej. W poniższych linkach znajdują się informacje na temat obowiązku informacyjnego przedsiębiorców w zależności od uzyskanego przychodu:

  1. Obowiązek przedsiębiorców, których roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej były większe od kwoty 4 mln zł
  2. Obowiązek przedsiębiorców, których roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej były równe lub mniejsze od kwoty 4 mln zł


Dodatkowe wyjaśnienia do formularzy sprawozdawczych.

Przedsiębiorca, który nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług telekomunikacyjnych, proszony jest o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Wykreślenie z RPT spowoduje brak obowiązku sprawozdawczego w kolejnych latach po wykreśleniu.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 30.11.18 15:33
Aktualizacja informacji: 30.11.18 15:33