COCOM styczeń 2018

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1907), dalej również „Pt”, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską.

Ze względu na narzucone przez Komisję Europejską terminy, odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r. 


Załączony formularz w nieznacznym stopniu różni się od poprzedniego. Doprecyzowano jedynie definicje pojęć w poz. 2.3.1.2 i 2.4.1.4 Stacjonarny dostęp bezprzewodowy FWA; 2.4.1.2.1 Światłowód do abonenta (FTTH); 2.4.1.2.2 Światłowód do budynku (FTTB) - LAN Ethernet; 2.4.1.2.3 Światłowód do skrzynki ulicznej (FTTC) oraz  3.1.2 Liczba dedykowanych ofert transmisji danych na dodatkowe pakiety do usługi głosowej, wymagające dodatkowej opłaty.

Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z KRS, CEIDG bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika; 
  • w formie papierowej z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. 


Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej.
W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, prosimy również o przekazanie go w formie edytowalnej MS Excel na adres: dorota.wilkowska@uke.gov.pl

Uprzejmie informujemy, iż niniejsze wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych.

W przypadku pytań związanych z formularzem proszę kontaktować się z Panią Dorotą Wilkowską (tel. 22 53-49-145, e-mail: dorota.wilkowska@uke.gov.pl).

Adres Urzędu:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Wydział Analiz Telekomunikacyjnych
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Martin Stysiak
Publikujący: Martin Stysiak
Publikacja informacji: 12.01.18 09:59
Aktualizacja informacji: 12.01.18 09:59