COCOM lipiec 2018

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1907), dalej również „Pt”, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy, Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez wypełnienie załączonego formularza. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską.

Ze względu na narzucone przez Komisję Europejską terminy, odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2018 r.

W formularzu wprowadzone zostały następujące zmiany wobec formularza poprzednio obowiązującego:

1. w dziale drugim dotyczącym stacjonarnych łączy szerokopasmowych dodano pozycję 2.1.2 „Łącza dla klientów biznesowych”,

2. w dziale trzecim dotyczącym ruchomego dostępu szerokopasmowego wprowadzono podział na „Konsumentów” i „Biznes”.

Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

- w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z KRS, CEIDG bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;

- w formie papierowej z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej.

W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, prosimy również o przekazanie go w formie edytowalnej MS Excel na adres:

 

Uprzejmie informujemy, iż niniejsze wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych.

 

W przypadku pytań związanych z formularzem proszę kontaktować się z Panią Dorotą Wilkowską (tel. 22 53-49-145, e-mail: ).

 

Adres Urzędu:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Departament Strategii i Analiz

Wydział Analiz Telekomunikacyjnych

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Martin Stysiak
Publikujący: Martin Stysiak
Publikacja informacji: 30.08.18 10:07
Aktualizacja informacji: 30.08.18 10:07