Pozwolenia i rezerwacje dla stacji linii radiowych

Wykazy pozwoleń radiowych wydanych dla stacji pracujących w systemach służby radiokomunikacyjnej stałej typu punkt-punkt.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaje w drodze decyzji pozwolenie radiowe na używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia radiowego wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. 

Na tej stronie Prezes UKE zamieszcza wykazy pozwoleń radiowych wydanych na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach systemów służby stałej typu punkt-punkt (linie radiowe) oraz wykazy wydanych rezerwacji częstotliwości.

Pojedyncza pozycja wykazu zawiera parametry jednego przęsła radiowego. Przez przęsło radiowe rozumie się elementarny składnik linii radiowej, składający się z urządzeń służących do nadawania (zlokalizowanych na jednym z końców przęsła) oraz urządzeń służących do odbioru (umieszczonych na drugim końcu przęsła), pomiędzy którymi w kanale radiowym realizowana jest transmisja sygnału radiowego.

Wykazy są aktualizowane 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 27.12.17 13:25
Aktualizacja informacji: 26.03.18 12:40