Pozwolenia radiowe - służba stała ziemska i satelitarna

Pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczo-odbiorczych dla linii radiowych w systemie łączności typu punkt - punkt (LR) w służbie stałej, oraz na używanie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych naziemnych stacji satelitarnych.

I. Radiokomunikacja Stała - dla radiowych systemów łączności typu punkt - punkt (LR - LINIE RADIOWE)

Pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczo - odbiorczych dla linii radiowych w systemie łączności typu punkt - punkt (LR) w służbie stałej, wydaje się na pisemny wniosek złożony do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące m.in.: pełnej nazwy wnioskodawcy (użytkownika), jego adresu, prawnej podstawy działalności oraz warunków wykorzystywania częstotliwości, określonych w art. 145 ustawy - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Dokumentami wymaganymi, jako załączniki do wniosku są:

 • wypełniony formularz LR informacji niezbędnych do wydania pozwolenia radiowego;
 • w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,  do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo, lub odpis pełnomocnictwa, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - (poświadczenie winno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia), pełnomocnictwo zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) może być przedłożone do akt wyłącznie jako: oryginał, urzędowo poświadczony odpis przez notariusza (konsula) lub odpis uwierzytelniony przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym;
 • dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych urządzeń nadawczych;
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy z następującym zastrzeżeniem: na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja taka powinna być dokonana także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, należy określić datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który wpłaty dokonano.

Jako wniosek traktuje się wystąpienie do Prezesa UKE o wydanie pozwolenia radiowego, złożone w formie pisemnego podania, zawierającego informacje niezbędne do wydania pozwolenia radiowego. Wzory stosownych formularzy (traktowanych jako wnioski), potrzebne do wydania pozwolenia radiowego oraz instrukcje ich wypełniania można otrzymać w Delegaturach UKE lub pobrać u dołu tej strony.

Prosimy także o zapoznanie się z Procedurą oceny technicznej wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych w systemach służby stałej typu punkt - punkt (linie radiowe).

Wypełniony wniosek LR należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Wniosek elektroniczny - dla radiowych systemów łączności typu punkt - punkt (LR)

Pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczo-odbiorczych dla linii radiowych systemie łączności typu punkt - punkt (LR) w służbie stałej, można złożyć w formie elektronicznej jako plik o rozszerzeniu .wlr. Znacznie przyspiesza to czas potrzebny na wydanie pozwolenia radiowego. Do przygotowania wniosku elektronicznego służy załączony u doły strony program „LR Wniosek elektroniczny.zip”. W pliku zawarta jest instrukcja pracy w programie oraz struktura pliku wynikowego .wlr.

Przy składaniu danych technicznych relacji w formie elektronicznej należy złożyć do UKE podpisany przez osobę upoważnioną wniosek o wydanie pozwoleń radiowych z zestawieniem zawierającym numery i adresy stacji bazowych wraz z innymi wymienionymi wyżej załącznikami. Dane techniczne należy dostarczyć na płycie CD w postaci plików .wlr oraz .pdf, wraz z zeskanowaną opłatą skarbową za wydanie pozwolenia.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, dodatkowych informacji udzielają:

 • Andżelika Matulka: tel. 22 53 49 258

II. Radiokomunikacja Satelitarna (SNG, LRS)
Pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych wydawane są dla naziemnych stacji satelitarnych, przeznaczonych do różnych zastosowań, jak np.:

 • stacje centralne sieci VSAT, SUT, SIT;
 • stacje reporterskie SNG;
 • stacje dosyłowe programów radiowych i telewizyjnych;
 • inne naziemne stacje satelitarne nie wymienione powyżej.

Wymienione powyżej typy naziemnych stacji satelitarnych działają w ramach tzw. Stałej Służby Satelitarnej.

Bez pozwolenia radiowego mogą być używane terminale sieci VSAT, SUT i SIT spełniające wymagania Załącznika nr 13, Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. z 2014, poz. 1843).

Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może dopuścić czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni (art. 144a PT). Aby otrzymać taką decyzję należy złożyć wniosek o czasowe używanie urządzenia radiowego – naziemnej stacji satelitarnej SNG.

Wskazówki umieszczone poniżej pozwolą załatwić w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia radiowego dla naziemnych stacji satelitarnych, działających w ramach Stałej Służby Satelitarnej.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien:

 1. Dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 2. Złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie pozwolenia na używanie urządzeń radiowych naziemnej stacji satelitarnej i wykorzystanie częstotliwości lub wprowadzenia zmian do pozwolenia;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru - w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma siedziby na terytorium RP;
 • dokument potwierdzający uzyskanie zgody operatora satelity na wykorzystywanie transpondera;
 • dokument potwierdzający spełnianie wymagań zasadniczych.

Przy wypełnianiu formularza pomocna może być zamieszczona u dołu strony instrukcja.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, dodatkowych informacji udzielają:

 • Mirosław Izdebski, tel. 22 53 49 352
 • Danuta Pielak, tel. 22 53 49 263

III. Opłaty skarbowe

Od dnia 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.), opłatę skarbową od dokonania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej czynności urzędowej - wydania pozwolenia radiowego, a także od złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (oraz jego odpisu, wypisu lub kopii) dokonuje się:

 • gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

 • lub bezgotówkowo na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

IBAN =  PL54103015080000000550036045

BIC (Swift Code) = CITIPLPX

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

W związku z tym, że stosownie do art. 6 ust 1 pkt 1  ppkt 3), ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej, a więc wydania pozwolenia radiowego powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego, do wniosku powinien być załączony dowód wniesienia takiej opłaty w wysokości:

 • 1939 zł – od pozwoleń radiowych wydawanych w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (załącznik do ustawy – część III, poz. 32),
 • 82 zł – od pozostałych pozwoleń radiowych (załącznik do ustawy – część III, poz. 44),
 • 17 zł – od złożonego dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,  wypisu lub kopii - do każdego stosunku pełnomocnictwa prokury (z wyjątkami zawartymi w załączniku).

Przypadki zmian pozwolenia radiowego, z którymi ustawodawca wiąże obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, a które mogą mieć zastosowanie, wymienione zostały w Części III w ust. 46 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Należą do niej zmiany pozwolenia polegające na przedłużeniu terminu ważności wydanego pozwolenia. Jeżeli zmiana dotyczy przedłużenia terminu ważności wydanego pozwolenia (dotyczy wyłącznie pozwoleń radiowych, które zostały wydane z okresem ważności poniżej 10 lat – mogą zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż 10 lat).

Z powyższego wynika, iż inne niż wyżej wymienione zmiany pozwolenia radiowego, np. zmiana adresu siedziby podmiotu, któremu wydano pozwolenie oraz zmiana warunków technicznych wykorzystania częstotliwości określonych w pozwoleniu, nie podlegają opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłata od wydania pozwolenia radiowego podlega zwrotowi jeżeli mimo zapłacenia opłaty niedokonano czynności urzędowej.

Po rozpatrzeniu wniosku i przygotowaniu pozwolenia radiowego Urząd Komunikacji Elektronicznej przesyła je na adres wnioskodawcy. W przypadku, kiedy wnioskodawca odbiera pozwolenie radiowe osobiście, zobowiązany jest do posiadania upoważnienia do odbioru pozwolenia (w przypadku reprezentowania wnioskodawcy).  

IV. Opłaty roczne

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2013 r., poz. 1586).

Opłaty z tego tytułu winny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 09.01.18 12:45
Aktualizacja informacji: 25.04.18 13:39