Wzór wniosku JST o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do internetu

Na mocy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), zwanej dalej: „Ustawą”, jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą prowadzić własną działalność telekomunikacyjną i dostarczać szerokopasmowy Internet tam, gdzie nie opłaca się to prywatnym firmom, gdzie istnieje potrzeba stymulacji popytu lub gdzie jest konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią zadanie własne samorządu.

JST mogą nie tylko budować czy eksploatować sieci telekomunikacyjne, lecz także, szczególnie tam gdzie jest to nieopłacalne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, świadczyć usługi z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych bądź użytkowników końcowych. Przy spełnieniu pewnych warunków, w celu pobudzenia popytu, zaspokojenia potrzeb ruchu turystycznego lub dostarczenia usług do osób wykluczonych cyfrowo, w tym w ramach PO IG 8.3., JST mogą dostarczać mieszkańcom Internet za darmo lub po obniżonych opłatach (art. 7 ust. 1 Ustawy). 

Zapewnienie przez samorządy - darmowego lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa - dostępu do sieci Internet może stymulować zainteresowanie obywateli usługami dostępu do sieci Internet oraz pogłębiać ich zaufanie do środowiska internetowego. Pokazując mieszkańcom jakie korzyści daje Internet, samorządy mogą w istotny sposób przyspieszyć rozwój swojego regionu, a nawet poprawić sytuację życiową jego mieszkańców. Dzięki możliwościom, jakie daje Internet, mieszkańcy mogą między innymi podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, poszukiwać pracy czy też realizować swoje plany osobiste. 

Stworzenie przez samorząd warunków umożliwiających wyrównanie szans w dostępie do Internetu oraz generowanie popytu na usługi zapewniające dostęp do stron internetowych przeciwdziała marginalizacji danego regionu oraz pozwala na uczestnictwo w budowie społeczeństwa informacyjnego.

Jednocześnie samorządy wykonując opisywaną działalność muszą mieć na uwadze sytuację panującą na lokalnym rynku telekomunikacyjnym. Realizowane projekty nie mogą wpływać negatywnie na lokalny rynek pod względem dostępu do Internetu, a przede wszystkim – nie powinny zakłócać konkurencji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy opisywaną działalność wykonuje się: 

  1. przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich; oznacza to, że operator sieci nie może odmawiać połączenia sieci z innymi sieciami telekomunikacyjnymi publicznymi i komercyjnymi oraz dostępu do wybudowanej infrastruktury, jeśli jest to możliwe. 
  2. w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.

Rolą Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest pomoc samorządom w określeniu warunków, na jakich może być świadczona usługa dostępu do sieci Internet za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Współpraca z JST w ramach postępowań o wydanie decyzji z art. 7 Ustawy ma na celu zapewnienie, że projekty samorządów będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz będą wpływały pozytywnie na postrzeganie przez mieszkańców usług dostępu do Internetu.

Działania samorządów, które zmierzają do stymulowania popytu na usługi dostępu do Internetu, w tym polegające na zapewnieniu tego dostępu za darmo lub za opłatę niższą niż rynkowa, na określonych przez Prezesa UKE warunkach, w istotnym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju ekonomicznego i społecznego danego obszaru. Dodatkowym efektem wspólnych działań podejmowanych przez Prezesa UKE oraz samorządowców będzie również zwiększenie atrakcyjności danego regionu pod względem inwestycji przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Równomierny rozwój usług internetowych na terytorium całego kraju - a nie tylko na obszarach atrakcyjnych dla komercyjnych dostawców usług - przyczyni się do zwiększenia potencjału gospodarczego Polski.

Składając wniosek JST powinna przestrzegać ogólnej zasady niealokowania środków publicznych w przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, które mogą być zrealizowane przez przedsiębiorców, a w przypadku uzasadnienia takiej decyzji interesem publicznym, powinna starać się w maksymalnym stopniu powierzyć zadanie (budowy sieci pasywnej i operowania na sieci aktywnej a także dystrybucji usług) wybranemu w przejrzystej procedurze przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom, przestrzegając zasady konsultowania z rynkiem planowanego przedsięwzięcia. W treści wzoru wniosku znajdziecie Państwo dalsze informacje w tej kwestii.

Załączony wzór wniosku ma za zadanie pomóc JST we właściwym opracowaniu wniosków składanych do Prezesa UKE o uzyskanie zgody na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Poprawnie złożony wniosek, wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi, informacjami i dokumentami wpłynie na szybkość przebiegu postępowania i wydania decyzji.

Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezesa UKE w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego – art. 7 Ustawy.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 12.12.17 14:35
Aktualizacja informacji: 18.04.18 10:36