Plany działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Na mocy art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, operator pocztowy jest obowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych, zwanych „sytuacjami szczególnego zagrożenia” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481). 

Celem sporządzenia planu jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia, umożliwiających zachowanie ciągłości lub przywracanie świadczenia usług pocztowych w pierwszej kolejności na rzecz organów wykonujących zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności, podmiotom i służbom wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a następnie na rzecz pozostałych podmiotów.

Rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia  (Dz.U. z 2014 r. poz. 624) ,zwane dalej „rozporządzeniem”. Rozporządzenie, zgodnie z § 10 weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 31 maja 2014 r.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia operator, który podjął działalność pocztową po dniu wejścia w życie rozporządzenia, sporządza plan w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności. Tym samym operatorzy pocztowi którzy podjęli działalność pocztową przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia muszą niezwłocznie przystąpić do sporządzenia i uzgodnienia planów w układzie i na zasadach określonych rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Plan sporządza się dla obszaru wykonywania działalności pocztowej, na którym operator faktycznie świadczy usługi pocztowe. I tak, jeżeli operator pocztowy:

  1. wykonuje działalność pocztową na jednym lub kilku obszarach, które nie przekraczają granic administracyjnych powiatu, sporządza plan dla całości lub części powiatu, na obszarze którego wykonuje działalność, zwany „planem lokalnym”,
  2. wykonuje działalność na jednym lub kilku obszarach, które przekraczają granice powiatu, sporządza plany dla części lub całości każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność, zwane „planami rejonowymi,
  3. o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), dla którego organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw łączności, sporządza plan dla obszaru całego kraju, zwany dalej „planem ogólnym”, oraz plany rejonowe, odrębnie dla obszaru każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność.

Wytyczne oraz procedura sporządzenia planów znajdują się w załącznikach.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 24.11.2017 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2018 11:14